Nyheter

AV förelägger brandstationer vid vite om 650 000 kronor

Brandstationerna i KAK har fått flera förelägganden med vite från Arbetsmiljöverket. Det framgår av flera beslut från myndigheten.

Enligt de beslut som Skyddsombud24 har tagit del av hamnar den totala summan (föreläggande med vite) för alla brandstationer/arbetsplatser på 650 000 kronor.

Vad är föreläggande och vite?
Ett föreläggande är ett beslut av en myndighet som innebär att den som beslutet gäller ska genomföra en viss åtgärd. Ett vite är ett penningbelopp som man kan tvingas betala om man inte följer en myndighets beslut.

Detta har (enligt besluten) hänt:

Den 7 februari 2018 inspekterade Arbetsmiljöverket brandstationen i Arboga med anledning av ett tillbud. Tillbudet gällde en händelse där kommunikationsutrustningen inte fungerade tillfredställande mellan rökdykarledaren och rökdykarparet vid en insats. Vid inspektionen såg myndigheten även andra brister i arbetsmiljön.

Arbetsmiljöverket skriver i beslutet att arbetsplatsen behöver ge kunskaper om följande aktiviteter:

  • Framförande av tunga fordon,
  • arbetsgången vid hjärtstopp,
  • säkerhet vid olyckor på väg,
  • säkerhet vid kem- och rökdykning,
  • säkerhet vid regelbundna övningar samt säkerhet vid insatser.

Bland annat uppfattar Arbetsmiljöverket att det finns en osäkerhet hos de anställda vad gäller hur olika riskfyllda arbetsmoment vid olika insatser ska genomföras. Osäkerheten gäller även vilken skyddsutrustning som ska användas vid de olika räddningsinsatserna. Arbetsgivaren behöver se till att deras arbetstagare får kunskaper om rutinerna och instruktioner som avser risker som är förknippade med olika insatser och vilken skyddsutrustning som ska användas vid olika specifika tillfällen. Arbetsgivaren har visat att de har olika instruktioner för olika räddningsinsatser men dessa uppgavs varken vara aktuella eller kända för arbetstagarna.

Myndigheten bedömer att det finns skäl att förelägga stationen i Arboga att åtgärda bristerna. De gör också bedömningen att föreläggandet ska förenas med ett vite på 200 000 kronor. Skälig tid för att genomföra en del av kraven är 17 februari 2020 och skälig tid för att genomföra resterande krav är 13 maj 2020.

Stationen i Arboga måste även säkerställa att deras arbetstagare får tillgång till hörselskydd om bullerexponeringen är lika med eller överstiger det undre insatsvärdet om daglig bullerexponeringsnivå LEX8h [dB] 80. De måste säkerställa att deras arbetstagare använder hörselskydd om bullerexponeringen är lika med eller överstiger något av de övre insatsvärdena daglig bullerexponeringsnivå LEX8h [dB] 85 eller maximal A-vägd ljudtrycksnivå LpAFmax [dB]115.

De måste också säkerställa att när deras arbetstagare använder hörselskydd, ska dessa av säkerhetsskäl och för att minska olycksrisken, kunna användas i kombination med den kommunikationsutrustning de använder och som behövs för arbetsuppgiften.

Enligt ett skyddsombud ska varken skyddsombud eller arbetstagare fått vara delaktiga i de åtgärder som föranletts av Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande från den 7 september 2018.

Myndigheten bedömer att det finns skäl att förelägga stationen i Arboga att åtgärda bristerna. De gör också bedömningen att föreläggandet ska förenas med ett vite om totalt 150 000 kronor. Skälig tid för att genomföra en del av kraven är 17 februari 2020 och skälig tid för att genomföra resterande krav är 13 maj 2020.


På stationen i Köping är det, enligt arbetstagarna, är en väldigt hög bullernivå från pumparna på brandbilarna. Arbetsgivaren har enligt beslutet inte genomfört någon undersökning av bullernivån trots att ljudet uppfattas som besvärande.

Det framkom vid en inspektion att pumpskötaren hela tiden måste ha radiokommunikation med övriga brandmän. Den hjälm med radiokommunikation som ska användas, går enligt uppgift från arbetstagare inte att kombinera med hörselskydd. Det har framkommit i ärendet att detta resulterar i att pumpskötaren inte använder hörselskydd trots att denne befinner sig nära pumpen och utsätts för buller. Arbetsmiljöverket har uppfattat att bullernivån är hög, även vid andra fordonsenheter. Kravet på att använda hjälm, hörselskydd och kommunikationsutrustning gäller på samtliga fordonsenheter vid hög bullernivå.

Det har framkommit att den fördelning av uppgifter i arbetsmiljöarbetet som de tidigare har gjort inte är tydlig för alla arbetstagare i arbetsledande positioner. Det framkom vidare att det finns en otydlighet gällande vilka resurser och befogenheter arbetsledande personer har att tillgå i sitt arbete. De uppger att en arbetsmiljöutbildning är påbörjad för arbetstagare i arbetsledande positioner. Utbildningen kommer dock att ta tid enligt arbetsgivaren.

Det har framkommit i ärendet att arbetsgivaren inte genomför regelbundna skyddsronder på brandstationen i Köping. De har inte heller kunnat visa att de genomför regelbundna skyddsronder som en del i deras systematiska arbetsmiljöarbete. Enligt svar på inspektionsmeddelandet har de inte genomfört eller planerat in några skyddsronder. De har inte heller kommit igång med regelbundna arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal eller anonyma medarbetarenkäter.

Det finns också oklarheter kring hanterings- och skyddsinstruktioner för säkerhet vid rökdykning gällande deras kommunikationsutrustning och skyddsutrustning. Det finns även oklarheter kring när en rökdykning får påbörjas. Det framgick slutligen vid inspektionen att det finns oklarheter kring arbetsgivarens rutiner för säkerhet vid samtliga övningsinsatser som brandmän regelbundet genomgår. Det har framkommit i ärendet att inget av skyddsombuden har fått vara delaktig i framtagandet av svaren på inspektionsmeddelandet till Arbetsmiljöverket.

Myndigheten bedömer att det finns skäl att förelägga stationen i Köping att åtgärda bristerna. De gör också bedömningen att föreläggandet ska förenas med ett vite om totalt 200 000 kronor.


Vid Arbetsmiljöverkets inspektion den 15 oktober 2018 framkom att brandstationen i Kungsör inte har kunnat bemanna upp sin styrka så att de är tillräckligt många för att kunna utföra en rökdykningsinsats (4+1). Arbetsgivaren har då hävdat att en styrka från stationen i Köping ska utföra rökdykarinsatsen. Det har vid Arbetsmiljöverkets inspektion varit oklart om det verkligen förhåller sig så att styrkan från Köping utför rökdykningsinsatsen vid de tillfällen som styrkan i Kungsör är lågt bemannad. Det är även oklart för Arbetsmiljöverket om styrkan från stationen i Kungsör utför rökdykning trots den låga bemanningen. Enligt uppgifter som inkommit efter inspektionen, och som redovisats, har styrkan från Kungsör utfört insatser bemannade under det krav som går att läsa i Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Rökdykning är en farlig arbetsuppgift. I Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2007:7) uppges det att bemanningen vid en rökdykarinsats ska bestå av minst en arbetsledare, en rökdykarledare och två rökdykare. Det ska även finnas en brandman som säkerställer tillgången på släckvatten till rökdykarna. Denna arbetsuppgift kan inte utföras av arbetsledare eller rökdykarledare. Syftet med reglerna är att förebygga ohälsa och olycksfall vid rökdykning.

Det har framgått av inspektionen att den styrka som åker från stationen i Kungsör upplever en stark psykisk press när de kommer till en brand i en byggnad där det kan finnas människor kvar inne och de inte är tillräckligt många för att få utföra rökdykning. Arbetsmiljöverket har uppfattat att styrkan vill kunna använda sig av alternativa släckmetoder utifrån, för att bekämpa branden när det är för få brandmän på plats i Kungsör för att uppfylla Arbetsmiljöverkets krav på att utföra rökdykning. Ett huvudskyddsombud har beskrivit kravet i arbetet där den emotionella pressen är stor och att detta inte möts upp med resurser i arbetet i form av alternativa arbetsmetoder, kompetens eller bemanning.

Myndigheten bedömer att det finns skäl att förelägga stationen i Kungsör att åtgärda bristerna. De gör också bedömningen att föreläggandet ska förenas med ett vite om totalt 100 000 kronor.

För den fullständiga handlingen i detta ärende,
vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2017/065099, 2018/031136, 2018/046831, 2018/053898.

Back to top button

Adblock upptäckt

Vänligen överväg att stötta oss genom att inaktivera din adblocker.