Nyheter

AV förelägger företag vid vite om 40 000 kronor

Brister i SAM och belastningsergonomi

Arbetsmiljöverket förelägger ett företag i Västerås vid vite om 40 000 kronor. Det framgår av ett beslut från myndigheten.

Den 27 april 2017 inspekterade myndigheten arbetsstället. Företaget fick ett inspektionsmeddelande den 2 maj 2017 där myndigheten beskrev bristerna och ställde krav på att företaget skulle åtgärda dem. Vid uppföljningen har det visat sig att brister fanns kvar.

Företaget saknar rutiner för att hantera och utreda tillbud, ohälsa och olycksfall i verksamheten. Det är vidare oklart om deras arbetstagare vet vad som ska anmälas som tillbud och hur det ska anmälas. I ärendet har det framkommit att företaget använder två olika sorters avjämningsmassa. Dessa utgör kemiska riskkällor och Arbetsmiljöverket bedömer att det kan finnas hälsorisker till följd av exponering för dem.

Företaget har inte tagit fram någon skriftlig förteckning över dem med information om respektive produkts typ av farlighet, var de förvaras och används, eventuella hygieniska gränsvärden samt särskilda regler som kan gälla för dem. Företaget har inte heller genomfört någon riskbedömning av dem där de har bedömt riskernas allvarlighetsgrad eller behovet av åtgärder för att begränsa riskerna.

Företaget bedriver verksamhet som innefattar att lägga flytspackel med pumpbilar, varpå flytspacklet fördelas därvid på golvet med användning av en slang som dras från pumpbilen. I verksamheten förekommer arbetsmoment med manuell hantering i form av statiskt arbete då företagets arbetstagare håller slangen vid applicering av flytspackel. Företaget har inte genomfört någon undersökning om detta arbete kan vara hälsofarligt eller onödigt tröttande, inte heller har ni bedömt riskerna för att den belastning som personalen utsätts för kan medföra skador i rörelseorganen.

I Arbetsmiljöverkets brev till företaget den 30 oktober 2017 fick de möjlighet att lämna sina synpunkter på villkoren och tidpunkterna. Företaget har inte lämnat några synpunkter. Myndigheten anser att det finns skäl att förelägga företaget att åtgärda bristerna. Myndigheten gör också bedömningen att föreläggandet ska förenas med ett vite på 40 000 kronor.
För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2017/007488.

Taggar
Back to top button
Close

Adblock upptäckt

Vänligen överväg att stötta oss genom att inaktivera din adblocker.