SalaSkyddsombud

AV förelägger skola efter larm av skyddsombud

Efter att tre skyddsombud larmat om bristande arbetsmiljö på en skola i Sala förelägger nu myndigheten arbetsgivaren vid vite på 30 000 kronor.

I ett brevet berättade skyddsombuden att de har kontaktat arbetsgivaren enligt 6 kap. 6 a § arbetsmiljölagen och begärt att de ska genomföra ett antal arbetsmiljöåtgärder för att uppnå en bättre arbetsmiljö för arbetstagarna inom det vi kallar ”gruppen”.

Läs också: Skyddsombud begär åtgärder på skola i Sala

Skyddsombuden uppger att arbetsgivaren inte bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete i gruppen. Skyddsombuden uppger även att arbetsgivaren inte genomfört undersökning och riskbedömning inom verksamheten och att det saknas handlingsplaner. Skyddsombuden saknar en arbetsmiljöbedömning då nya elever kommer till gruppen vid terminsstart eller under terminens gång. Rutiner för hur nya elever börjar i gruppen under pågående termin saknas.

Arbetsgivaren uppger att efter ett antal händelser under höstterminen har ledningen beslutat att förstärka gruppen med ännu en assistent i varje grupp. De har även tagit fram en ny lokal för varje grupp där lärare eller assistent samt elev kan sitta för skolarbete.

Vid mötet presenterade rektorn rutinen för intag av elever till gruppen inför terminsstart. Denna rutin håller på att anpassas för att ta emot elever under terminen. Arbetet med rutinen har gjorts i samverkan med arbetstagare i gruppen och de har haft möten några gånger. Det finns således ett underlag framtaget men rutinen är ännu inte beslutad. Arbetsgivaren anser att de säkerställer en sund och god arbetsmiljö genom skyddsronder, OSA-enkäter, medarbetarsamtal, APT och samverkansmöten. De undersöker och riskbedömer vid förändringar i verksamheten. De använder LISA som är ett datoriserat tillbuds- och olycksfallsrapporteringssystem.

Arbetsgivaren anser inte att de behöver undersöka och riskbedöma arbetet vid exempelvis hög arbetsbelastning och hot och våld om en elev börjar i gruppen. Arbetsgivaren uppger även att de har en rutin för elevintag. Samtidigt uppger man att de behöver revidera den då de tagit över ansvaret för placeringar från CRT (centrala resursteamet). Detta arbete pågår men hade inte färdigställts vid myndighetens besök. Arbetsgivaren redovisade tre hot- och våldshändelser som inträffat i gruppen under ett år. Alla tre händelser anmäldes under höstterminen 2019.

Arbetsgivaren har inte undersökt och bedömt riskerna för hot och våld samt hög arbetsbelastning i sin verksamhet i gruppen. En skriftlig riskbedömning saknas som anger vilka risker som finns och om de är allvarliga eller inte.

Om man inte undersöker förhållanden som har betydelse för risker i arbetsmiljön så kan det finnas riskförhållanden som arbetsgivaren inte har kännedom om och därmed inte åtgärdar. Risker i arbetsmiljön kan leda till ohälsa för enskilda medarbetare eller arbetsgrupper.

Då arbetsgivaren inte genomfört någon undersökning och riskbedömning saknar de en aktuell handlingsplan för de åtgärder som de anser behöver vidtas för att förebygga ohälsa och olycksfall och som inte genomförs omedelbart. Risken är att detta annars glöms bort och därmed inte åtgärdas. Arbetsgivaren saknar rutiner för att genomföra undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön för sina arbetstagare då elever placeras i gruppen. De saknar rutiner för hur nya elever ska tas emot under terminens gång.

Därför bedömer myndigheten att det finns skäl att förelägga arbetsgivaren att åtgärda bristerna. De gör också bedömningen att föreläggandet ska förenas med ett vite på 30 000 kronor.

För den fullständiga handlingen i detta ärende,
vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2019/063074.

Back to top button

Adblock upptäckt

Vänligen överväg att stötta oss genom att inaktivera din adblocker.