SalaSkyddsombud

AV överväger föreläggande efter anmälan av skyddsombud

Ett skyddsombud på ett demensboende i Sala anmälde sin arbetsgivare. Efter en inspektion från AV överväger myndigheten att förelägga arbetsgivaren.

Enligt myndigheten har inte arbetsgivaren identifierat och riskbedömt alla arbetsmoment på natten där det finns risk för hot och våld. Vid inspektionen beskrev arbetsgivaren olika händelser som har inträffat under nattpassen:

Det händer att brukarna vaknar och stökar runt. De kan bli hotfulla, välta möbler, slå på och kasta saker. De andra brukarna på avdelningen kan vakna och bli rädda vilket ibland leder till kaos. Arbetsgivaren har haft flertalet tillbud med anledning av hot och våld och de har även behövt ta handräckning av polis.

Enligt skyddsombuden förekommer riskfyllda situationer i stort sett varje natt. Flera av arbetstagarna har jobbat länge i verksamheten och de vittnar om att våldet har eskalerat på senare tid. Det framkom också att det finns personal som känner oro inför varje arbetspass.

Utifrån vad som framkommit i ärendet kan Arbetsmiljöverket konstatera att det förekommer situationer där arbetstagarna utsätts för hot och våld och risker att bli skadade. Det är inte endast vid omvårdnadsarbetet som risk för hot och våld finns utan i alla miljöer som brukarna befinner sig i på natten finns denna risk. För att kunna arbeta förebyggande med hot och våld är det viktigt att veta om vilka som drabbas och i vilka situationer som hot och våld uppstår. Det är därför viktigt att arbetsgivaren identifierar och riskbedömer arbetet på natten.

Vid planering och anordnande av ensamarbete är det viktigt att risken för våld och hot beaktas. Detta är av särskild betydelse när arbetstagaren arbetar med brukare som kan vara våldsbenägna. Arbetsuppgifter som innebär en påtaglig risk för hot och våld får arbetsgivarens arbetstagare inte utföra ensamma.

Det finns rutiner och instruktioner för arbetet men enligt skyddsombuden behöver de implementeras mer då alla inte är bekanta med alla säkerhetsinstruktioner och hot- och våldsrutiner. Om arbetsgivarens arbetstagare saknar kunskaper och information kring hur arbetet ska bedrivas finns risk att personalen arbetar på olika sätt och de rutiner som upprättats inte används. Det kan leda till felhandlingar, konflikter mellan arbetstagare och hot och våld. Det i sin tur leder till ohälsa, olyckor, arbetsskador och sjukskrivningar.

Det är därför viktigt att arbetsgivaren ser till att sina arbetstagare har tillräckliga kunskaper för arbete och att de har rutiner som är kända och används på rätt sätt så att deras arbetstagare inte drabbas av ohälsa eller olycka.

Det finns arbetsuppgifter som personalen inte kan eller hinner utföra under natten eftersom de arbetar ensamma och det finns risk för hot och våld. Flera av brukarna är också resurskrävande. Det har förekommit klagomål mellan dag/kväll/natt personal om arbetsuppgifter lämnats kvar till nästa pass att lösa. Etiska dilemman uppstår för arbetsgivarens personal såsom hur länge man kan vänta med blöjbyte, dusch eller påklädning. Det finns en framtagen prioriteringsordning men den är enligt underrättelsen inte alltid praktiskt genomförbar att arbeta efter. Följden blir stress och känsla av otillräcklighet då arbetsgivarens personal måsta lämna över arbetsmoment som de inte hunnit eller kunnat utföra ensam.

Om arbetsinnehållet med anledning av arbetsgivarens prioriteringsordning är otydlig finns risk att arbetsbelastningen blir hög och att det uppstår samarbetsproblem och konflikter bland personalen. Arbetsgivaren behöver därför se till att det är tydligt för all sin personal vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras bort när tiden inte räcker till och vem som istället ska utföra de arbetsuppgifter som blivit bortprioriterade. Om de inte gör det finns risk för personalen att drabbas av ohälsa eller olycka.

Enligt underrättelsen är vården av de svårast demenssjuka brukarna på arbetsplatsen krävande och i kombination med ett utåtagerande och ibland aggressivt beteende som är svårt att hantera är det en stor påfrestning. Påfrestningen är stor i och med att hot och våldssituationerna är något som personalen behöver hantera vid stort sett varje arbetspass. Ibland måste de gå in och skydda de andra brukarna från våld och i andra fall hantera verbala konflikter och bråk mellan brukarna.

Sammantaget innebär arbetet att arbetstagarna utsätts för starkt psykiskt påfrestande situationer med risk för ohälsa. Idag finns det ingen handledning eller andra åtgärder som kan motverka de risker för ohälsa som dessa situationer kan innebära. Det finns behov av att personalen får tillgång till stöd i arbetet genom handledning så att de inte drabbas av ohälsa och olycka.

Det är bland annat enligt det brister som nämnts ovan som Arbetsmiljöverket överväger att förelägga arbetsgivaren att rätta till.

För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2019/027447.

Back to top button

Adblock upptäckt

Vänligen överväg att stötta oss genom att inaktivera din adblocker.