Köping/Arboga/KungsörSkyddsombud

AV överväger föreläggande inom hemtjänsten i Munktorp

Arbetsmiljöverket överväger att besluta om ett föreläggande mot hemtjänsten i Munktorp. Det framgår av en underrättelse från myndigheten.

Ett skyddsombud begärde i slutet av förra året att Arbetsmiljöverket skulle meddela ett föreläggande eller förbud mot Köpings kommun, hemtjänsten i Munktorp enligt 7 kap. 7 § arbetsmiljölagen.

I begäran berättade skyddsombudet att hen har kontaktat arbetsgivaren enligt 6 kap. 6 a § arbetsmiljölagen och begärt att de undersöker arbetsmiljön, riskbedömer samt vidtar åtgärder. Vidare kräver skyddsombudet att arbetsgivaren skapar en tidsplanerad handlingsplan när inte åtgärder kan göras direkt och upprättar rutiner och att det finns en arbetsbeskrivning och att personal får kompetensutbildning inför nya arbetsuppgifter för att uppnå en bättre arbetsmiljö för hemtjänsten i Munktorp. Enligt underrättelsen har arbetsgivaren inte genomfört åtgärderna i tillräcklig grad.

I mitten av januari 2020 och i slutet av februari 2020 inspekterade Arbetsmiljöverket hemtjänsten. Vid inspektionerna framkom att flera i arbetsgruppen är sjukskrivna, fyra av åtta stycken. Enligt underrättelsen finns långvariga konflikter inom gruppen, inom arbetsplatsen, och mellan chef och gruppen. Ledningen har nu beslutat att separera chefen och hemtjänstgruppen.

Arbetsgivaren och skyddsombudet har påbörjat riskbedömning och förhandling med möjlighet att tillsätta en ny chef from 1 mars. Enligt underrättelsen är det tänkt att det ska vara en fysiskt närvarande chef på 50 %. De som är sjukskrivna kommer att ha kontakt med verksamhetschefen till dess att ny enhetschef är på plats.

Medarbetarundersökning genomfördes i november 2019. Resultatet har presenterats men ingen riskbedömning eller handlingsplan är upprättade. Det som fokuserats på senaste tiden gällande arbetsmiljön har varit konflikthantering och därmed har det mer långsiktiga arbetsmiljöarbetet inte gjorts.

Arbetsmiljöverket:

Arbetsmiljöverket bedömer att det i ärendet framkommit information som tyder på att arbetstagarna riskerar ohälsa på grund av den sociala och organisatoriska arbetsmiljön samt risker för belastningsskador. I ärendet framkommer att det har varit återkommande bemanningsändringar. Detta medför att förutsättningarna för arbetet ändras, bland annat i form av ändrade arbetssätt. Det är därför viktigt att arbetsgivaren ser över kraven och resurserna. Även små förändringar av krav och resurser i en del kan påverka arbetsmiljön i andra delar.

För att kunna vara uppmärksam på arbetsbelastning och arbeta förebyggande är det viktigt att arbetsgivaren, skaffar sig information om hur villkoren ser ut för arbetstagarna och att de därefter skapar rimliga förutsättningar. För att göra det behöver arbetsgivaren genomföra en undersökning med särskilt fokus på den sociala och organisatoriska samt ergonomiska arbetsmiljön. Utifrån resultatet av de undersökningarna kan arbetsgivaren identifiera eventuella risker i arbetsmiljön och därefter kan de vidta åtgärder så att deras arbetstagare inte drabbas av ohälsa.

Det har gått en tid sedan arbetsgivarens medarbetarundersökning och arbetsförhållandena har ändrats igen för gruppen. Dåvarande chef är inte kvar och det är på gång att dela boendet och hemtjänsten organisatoriskt. Skyddsombuden hävdar att en specifik undersökning om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön behövs eftersom medarbetarenkäten inte täcker alla områden. Arbetsmiljöverket bedömer därför att arbetsgivaren behöver göra en ny undersökning som är mer heltäckande och aktuell som grund för en riskbedömning och handlingsplan.

För den fullständiga handlingen i detta ärende,
vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2020/065756.

Back to top button

Adblock upptäckt

Vänligen överväg att stötta oss genom att inaktivera din adblocker.