Köping/Arboga/KungsörSkyddsombud

Boende i Köping föreläggs med vite om 150 000 kronor

Arbetsmiljöverket förelägger ett boendet i Köping vid vite om 150 000 kronor att senast den 15 januari 2019 ha vidtagit åtgärder.

Efter att ett skyddsombud, enligt 6 kap. 6 a § arbetsmiljölagen begärt åtgärder för att förbättra arbetsmiljön på ett demens och korttidsboende inspekterade Arbetsmiljöverket arbetsplatsen den 7 juni 2018.

Kraven från skyddsombudet gällde bland annat att kartläggning, riskbedömning och handlingsplaner ska göras i arbetet och vid planerade förändringar. Att det finns ett verklighetsanpassat planerings/tidssystem, åtgärder för risker kring hot och våld, att resurserna ska anpassas till kraven, att undersöka så att förläggningen av arbetstiderna inte leder till ohälsa, fungerande rutiner och introduktion för nyanställda samt att det finns skriftliga instruktioner vid allvarliga risker. Skyddsombudet angav att arbetsgivaren inte hade genomfört några åtgärder.

Arbetsmiljöverket slår nu fast att boendet bland annat måste ha skriftliga rutiner som beskriver när och hur de ska arbeta med sitt systematiska arbetsmiljöarbete.

Av rutinerna måste det minst framgå:

  • hur och när undersökningar och riskbedömningar ska ske och vilka
    som ska delta,
  • att riskbedömningar ska göras inför förändringar i verksamheten,
  • att undersökningar och riskbedömningar ska göras avseende alla faktorer som påverkar arbetsmiljön, det vill säga både fysiska, organisatoriska och sociala förhållanden,
  • hur åtgärds- och handlingsplaner ska upprättas och hanteras.
Se 5 § Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Arbetsgivaren måste även ge arbetstagare och skyddsombud möjlighet att medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet genom att de regelbundet får möjlighet att delta i aktiviteter som rör det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Se 4 § AFS 2001:1.

De måste också se till att arbetstagarna har möjlighet att kalla på snabb hjälp vid en hot eller våldssituation. De måste också se till att arbetstagarna vet hur de ska agera om någon annan arbetstagare kallar på snabb hjälp.

Se 3 § Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1993:2) om hot och våld i arbetsmiljön.

De måste även se till att deras säkerhetsinstruktioner för de situationer i arbetet som kan medföra risk för våld och hot om våld är aktuella och uppdaterade. De måste också se till att instruktionerna är kända för arbetstagarna.

Se 3 § AFS 1993:2.
För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2018/022405.

Back to top button

Adblock upptäckt

Vänligen överväg att stötta oss genom att inaktivera din adblocker.