Köping/Arboga/KungsörNyheterSkyddsombud

Brandstationer i Köping och Kungsör riskerar föreläggande

Två brandstationer riskerar föreläggande från Arbetsmiljöverket då myndigheten har identifierat brister. Det framgår av två underrättelser.

Ett huvudskyddsombud uppger att stationen i Kungsör inte uppfyller kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2007:7) om rök- och kemdykning angående bemanning då de har infört en bemanning om 3 + 1. Hen uppger vidare att alternativa metoder till rökdykning omedelbart införs och övas då de inte, enligt huvudskyddsombudet, lever upp till kraven i AFS 2007:7. Huvudskyddsombudet uppger att hen inte har fått något svar från arbetsgivaren.

Huvudskyddsombudet uppgav att Kungsörs styrka är för liten för att kunna genomföra en rökdykningsinsats och att de måste invänta styrkan från Köping. Huvudskyddsombudet uppgav att då arbetsgivaren ändrat rutinen för bemanning vid utryckning från station Kungsör borde de därmed lägga ner rökdykarverksamheten i Kungsör så länge alla tjänster inte är tillsatta, och istället utföra dessa uppdrag med rökdykare från Köping.

Huvudskyddsombudet menar att det är en hög anspänning för arbetstagarna från Kungsörstyrkan att vänta på att styrkan från Köping ska komma på plats och påbörja en rökdykningsinsats. Det uppfattas som starkt påfrestande. Den psykiska påfrestningen består bland annat av att brandmännen kan ha vetskap om att de skulle kunna utföra livräddande arbetsuppgifter, men att de är för få för att påbörja en rökdykarinsats. Huvudskyddsombudet uppger att en del av den psykiska pressen består i att de inte har effektiva alternativa släckmetoder att ta till i väntan på brandmän med rökdykarkompetens. Det finns en risk, menar huvudskyddsombudet, att brandmännen från Kungsörstyrkan påbörjar en rökdykarinsats utan att vara fullt bemannade. Det skulle innebära att de utsätter sig själva och deras kollegor för stora arbetsmiljörisker.


Den 31 augusti 2018 inspekterade Arbetsmiljöverket brandstationen i Köping. De såg då vissa brister i arbetsmiljön. Arbetsgivaren fick ett inspektionsmeddelande den 10 september 2018 där myndigheten beskrev bristerna och ställde krav på att de skulle åtgärda dem. Arbetsgivaren har skickat in dokument med anledning av inspektionen och det har då visat sig att brister finns kvar.

Det har framkommit att den fördelning av uppgifter i arbetsmiljöarbetet som arbetsgivaren tidigare gjort inte var tydlig för alla arbetstagare i arbetsledande positioner. Det framkom vidare att det finns en otydlighet gällande vilka resurser och befogenheter arbetsledande personer har att tillgå i sitt arbete. Det finns oklarheter kring instruktioner vid larm om hjärtstopp och hur de har implementerat instruktionerna i verksamheten.

Det finns oklarheter kring instruktioner för säkerhet vid räddningsinsatser på väg. Det finns oklarheter kring hanterings- och skyddsinstruktioner för säkerhet vid rökdykning gällande kommunikationsutrustningen och skyddsutrustning. Det finns även oklarheter kring när en rökdykning får påbörjas. Det framgick slutligen vid inspektionen att det finns oklarheter kring arbetsgivarens rutiner för säkerhet vid samtliga övningsinsatser som brandmän regelbundet genomgår.

För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2018/053898 och 2018/031136.
Taggar
Back to top button

Adblock upptäckt

Vänligen överväg att stötta oss genom att inaktivera din adblocker