Nyheter

Brandstationerna i KAK riskerar föreläggande

Brandstationerna i Köping, Arboga och Kungsör riskerar ett föreläggande, på varje station. Det framgår av flera underrättelser från Arbetsmiljöverket.

Brandstationen i Arboga

Under 2018 inspekterade Arbetsmiljöverket brandstationen i Arboga med anledning av ett tillbud. Tillbudet gällde en händelse där stationens kommunikationsutrustning inte fungerade tillfredställande mellan rökdykarledaren och rökdykarparet vid en insats.

Vid inspektionen såg Arbetsmiljöverket även andra brister i arbetsmiljön. Arbetsgivaren fick ett inspektionsmeddelande under mars 2018 där myndigheten beskrev bristerna och uppmanade arbetsgivaren att de skulle åtgärda dem. Vid den uppföljande inspektionen i september 2018 visade det sig att bristerna kvarstod.

Bristerna omfattar bland annat att arbetsgivaren saknar rutiner där det framgår att de ska utreda orsaker till ohälsa, olycksfall eller allvarliga tillbud. Att utreda tillbud är ett viktigt förebyggande arbete för att arbetsgivaren ska kunna undvika nya eller allvarligare händelser. De insamlade tillbuden kan samtidigt vara ett bra underlag när arbetsgivaren ska göra riskbedömningar i verksamheten.

I ärendet har det framkommit att arbetsgivaren inte återkopplar till sina arbetstagare vilka åtgärder de har vidtagit efter ett tillbud eller en olycka. De missar därför en del av den lärande effekten av att samla in tillbud. Det framgår vidare att arbetsgivaren inte har möjliggjort för arbetstagare och skyddsombud att delta i de utredningar och riskbedömningar som föranletts av olika tillbud. Det har framkommit att det finns en problematik med att graderingarna av allvarlighetsgraden av en olycka eller tillbud har ändrats av enskilda personer
utan att det har funnits en samsyn om graderingen mellan arbetsgivaren, skyddsombuden och arbetstagarna.

Brandstationen i Köping

Den 31 augusti 2018 inspekterade Arbetsmiljöverket brandstationen i Köping. De såg då vissa brister i arbetsmiljön och arbetsgivaren fick ett inspektionsmeddelande under september 2018 där myndigheten beskrev bristerna och ställde krav på att arbetsgivaren skulle åtgärda dem.

Det har framkommit i ärendet att arbetsgivaren inte genomför regelbundna skyddsronder på brandstationen i Köping. De har inte heller kunnat visa att de genomför regelbundna skyddsronder som en del i sitt systematiska
arbetsmiljöarbete. Enligt arbetsgivarens svar på inspektionsmeddelandet har de inte genomfört eller planerat in några skyddsronder. De har inte heller kommit igång med regelbundna arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal eller anonyma medarbetarenkäter. Det har vidare framkommit att arbetsgivaren inte anordnar arbetsplatsträffar som ett forum för att ta upp arbetsmiljöfrågor.

Vidare har det framkommit på inspektionen att flera av arbetsgivarens hanterings- och skyddsinstruktioner inte är aktuella och de är inte heller kända av samtliga av deras arbetstagare. Det har också framkommit i ärendet att inget av skyddsombuden har fått vara delaktig i framtagandet av svaren på inspektionsmeddelandet till Arbetsmiljöverket.

Brandstationen i Kungsör

Under oktober 2018 besökte Arbetsmiljöverket brandstationen i Kungsör. Personalen beskrev den oro som de känner när larm om brand i byggnad går på stationen och de inte är tillräckligt med personal på plats för att få utföra en rökdykarinsats. De känner en oro om det kommer någon styrka från Köping, och om det är tillräckligt många som kommer. Brandmännen i Kungsör känner samtidigt att de vill påbörja släckning ifrån utsidan av byggnaden i väntan på rökdykare.

Vid Arbetsmiljöverkets inspektion framkom att arbetsgivaren inte har kunnat bemanna upp sin styrka på station Kungsör så att de är tillräckligt många för att kunna utföra en rökdykningsinsats (4+1). Arbetsgivaren har då hävdat att en styrka från station Köping ska utföra rökdykarinsatsen. Det har vid Arbetsmiljöverkets inspektion varit oklart om det verkligen förhåller sig så att styrkan från Köping utför rökdykningsinsatsen vid de tillfällen som styrkan i Kungsör är lågt bemannad. Det är även oklart för Arbetsmiljöverket om styrkan från station i Kungsör utför rökdykning trots den låga bemanningen.

Det har framgått av inspektionen att den styrka som åker från stationen i Kungsör upplever en stark psykisk press när de kommer till brand i byggnad där det kan finnas människor kvar inne, och de inte är tillräckligt många för att
få utföra rökdykning. Arbetsmiljöverket har uppfattat att styrkan vill kunna använda sig av alternativa släckmetoder utifrån, för att bekämpa branden när det är för få brandmän på plats i Kungsör för att uppfylla Arbetsmiljöverkets krav på att utföra rökdykning.

Huvudskyddsombudet har beskrivit kravet i arbetet där den emotionella pressen är stor och att detta inte möts upp med resurser i arbetet i form av alternativa arbetsmetoder, kompetens eller bemanning.

För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2017/065099, 2018/031136, 2018/053898.

Back to top button
Close

Adblock upptäckt

Vänligen överväg att stötta oss genom att inaktivera din adblocker.