Kategorier
Nyheter

Arbetsmiljöbrister på arbetsplats i Arboga

Efter att ha genomfört en inspektion på en arbetsplats i Arboga ställer Arbetsmiljöverket krav på förbättringar av arbetsmiljön.

Arbetsplatsen saknar bland annat fungerande rutiner för att fånga upp olycksfall och tillbud samt för att utreda de bakomliggande orsakerna till de händelser av ohälsa, olycksfall och allvarliga tillbud som inträffar i verksamheten.

Arbetsplatsen ska även upprätta skriftliga rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det ska omfatta rutiner för såväl kontinuerliga riskbedömningar som riskbedömningar vid förändringsarbete, riskbedömningar inför projekt, rutiner för skyddsronder, arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal, enkäter.

Arbetsplatsen har till den 28 oktober 2016 på sig att åtgärda bristerna.

Kategorier
Nyheter

Skyddsombud kräver åtgärder på restaurang i Arboga

Arbetsmiljön på en restaurang i Arboga har allvarliga brister. Det menar ett skyddsombud som kräver åtgärder av arbetsgivaren.

Det är ett regionalt skyddsombud som slagit larm. Denne har vid besök och förhandling på företaget under slutet av april i år påpekat brister i arbetsmiljön beträffande hur ansvariga i verksamheten har behandlat övriga anställda. Skyddsombudet har även begärt att arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att få de uttalade hoten från arbetsledare att upphöra och kräver en plan för hur arbetsplatsen ska bli trygg och fri från hot.
Vid uppföljning med de berörda anställda kunde skyddsombudet konstatera att de uttalade hoten fortsätter och att inga konkreta resultat från arbetsgivaren har uppvisats.
Då det ännu inte lett till något resultat, begär skyddsombudet med stöd av AML kap 6, 6a§ samt föreskrifterna AFS 1993:2 Våld och hot/arbetsmiljön, samt AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete att Arbetsmiljöverket meddelar föreläggande eller förbud mot arbetsgivaren i syfte att förmå denne att vidtaga erforderliga åtgärder.
”Enligt arbetsmiljölagen ska en arbetsgivare omgående besvara ett skyddsombuds begäran om åtgärder. Om skyddsombudet inte är nöjd med beskedet kan han eller hon lämna frågan vidare till Arbetsmiljöverket. Det kan också hända att ett skyddsombud skickar en kopia på begäran till Arbetsmiljöverket för kännedom redan när begäran skickas till arbetsgivaren”.
Kategorier
Nyheter

Åtta av tio lärare arbetar övertid

Hög arbetsbelastning, korta eller inga raster och mycket övertid präglar lärarnas arbetssituation.

8 av 10 lärare, eller 82% arbetar övertid för att hinna med sina arbetsuppgifter. Arbetsbelastningen på lärarna är hög och det har blivit sämre i jämförelse med föregående år. Det visar den senaste Lärarbarometern, en undersökning genomförd av Sveriges största mötesplats för skolpersonal, lektion.se.

Var fjärde lärare uppger att de arbetar ”Mycket” övertid och 30 procent att de arbetar ”Lite” övertid för att hinna med allt. Endast 5 procent av lärarna uppger att de ”Aldrig” behöver arbetar övertid för att hinna med.

Vidare visar Lärarbarometern att 5 procent av lärarna uppger att de behöver arbeta mer än 10 timmars övertid varje vecka, och 9 procent att de arbetar mellan 7 – 9 timmar övertid i veckan. Den största andelen, 39 procent, uppger att de arbetar 1 – 3 timmars övertid varje vecka.

Källa: lektion.se

Kategorier
Nyheter

Arbetsmiljöbrister på arbetsplats i Kungsör

Efter att ha genomfört en inspektion på en arbetsplats i Kungsör ställer Arbetsmiljöverket krav på förbättringar av arbetsmiljön.

Arbetsgivaren ska bland annat säkerställa att arbetstagare, samt inhyrd personal, som ska köra travers har erforderlig utbildning för detta. Arbetstagaren eller den inhyrdas praktiska och teoretiska kunskaper ska vara dokumenterade.

Vidare måste arbetsgivaren utfärda tillstånd till arbetstagare och inhyrd personal som ska köra travers inom verksamheten. Av tillståndet ska det framgå om vilka typer av lyftanordningar, lyftredskap och arbetsuppgifter som tillståndet omfattar.

Arbetsgivaren måste åtgärda kraven senast den 31 augusti 2016.

Kategorier
Nyheter

Brister i arbetsmiljön på arbetsplats i Köping

Efter att ha genomfört en inspektion på ett äldreboende i Köping ställer Arbetsmiljöverket krav på förbättringar av arbetsmiljön.

Det gäller ett äldreboende i Köping som får hemläxa av Arbetsmiljöverket.

Under en inspektion i maj framkom det bland annat att inga riskbedömningar av arbetsmiljön vid arbete i brukare/vårdtagares hem finns framtagna. Detta måste arbetsgivaren åtgärda.

Arbetsplatsen saknar även säkerhetsrutiner och instruktioner för de hot- och våldsituationer som kan uppstå och som riskerar att drabba arbetstagare.

Bristerna skall vara åtgärdade senast den 30 september 2016.

Kategorier
Nyheter

En tredjedel av journalisterna hotas och trakasseras

Sveriges Radio och mediehusens branschorganisation TU har tillsammans genomfört en undersökning om arbetsmiljön för journalister och annan redaktionell personal, med avseende på hot, trakasserier och våld.

Den visar att totalt har 33 procent blivit antingen hotade eller trakasserade de senaste 12 månaderna och värst utsatta är chefer och ledarskribenter.

Ungefär 30 procent av de som uppger att de blir hotade eller trakasserade svarar att det sker minst en gång varje vecka. De flesta hoten eller trakasserierna skickas via mejl eller sociala medier, telefonsamtal är det tredje vanligaste tillvägagångsättet.

Det huvudsakliga motivet bakom de flesta hot eller trakasserier uppges vara det publicistiska arbetet. Hot leder i större utsträckning än trakasserier till personlig oro och rädsla, framför allt för kvinnorna. Både de som blivit hotade och trakasserade uppger att trakasserierna/hoten mot medarbetare inom mediebranschen har ökat de senaste två åren.

Källa: Sveriges Radio

Kategorier
Nyheter

Arbetsmiljöbrister på arbetsplats i Kungsör

Efter att ha genomfört en inspektion på en arbetsplats i Kungsör ställer Arbetsmiljöverket krav på förbättringar av arbetsmiljön.

Arbetsgivaren ska bland annat säkerställa att arbetstagare, samt inhyrd personal, som ska köra travers har erforderlig utbildning för detta. Arbetstagaren eller den inhyrdas praktiska och teoretiska kunskaper ska vara dokumenterade.

Vidare måste arbetsgivaren utfärda tillstånd till arbetstagare och inhyrd personal som ska köra travers inom verksamheten. Av tillståndet ska det framgå om vilka typer av lyftanordningar, lyftredskap och arbetsuppgifter som tillståndet omfattar.

Arbetsgivaren måste åtgärda kraven senast den 31 augusti 2016.