Kategorier
Nyheter

Hindrad som skyddsombud?

Upplever du att du hindras i ditt uppdrag som skyddsombud? Vi listar lagarna och tipsar om vägar att gå.

När arbetsgivaren hindrar dig som skyddsombud från att fullgöra dina uppgifter enligt arbetsmiljölagens regler har det skett en kränkning. Även om du, på grund av ditt uppdrag fått försämrade anställningsvillkor eller arbetsförhållanden har det skett en kränkning.

Ett hinder kan vara när skyddsombudet:

 • Vägras tillträde till lokal, avdelning eller område som ingår i skyddsområdet.
 • Inte får medinflytande i planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder, arbetsorganisation samt användning av ämnen som kan medföra ohälsa eller olycksfall.
 • Inte får medinflytande vid upprättande av handlingsplaner enligt 3 kap. 2a § arbetsmiljölagen när det gäller det systematiska arbetsmiljöarbetet (regelbundet undersöka arbetsförhållandena, riskbedöma, genomföra åtgärd, följa upp åtgärd), arbetsanpassning och rehabilitering.
 • Inte får ledighet för uppdraget.
 • Inte får handlingar, upplysningar och nödvändig information.
 • Inte får adekvat utbildning.

Eller om:

 • Arbetsgivaren ignorerar ett skyddsombudsstopp.
 • Arbetsgivaren inte aktivt underlättar ombudets uppdrag.

Skydd av skyddsombudet:

6 kap. 10 § arbetsmiljölagen

Om arbetsgivaren hindrar skyddsombudet från att fullgöra sina uppgifter enligt arbetsmiljölagens regler har det skett en kränkning. Även när skyddsombudet på grund av sitt uppdrag fått försämrade anställningsvillkor eller arbetsförhållanden har det skett en kränkning.

Om det skett intrång i skyddsombudets eller i skyddskommittéledamotens uppdrag som skyddas i arbetsmiljölagen 6 kap. 10 och 15 §§, förtroendemannalagen (FML) och MBL kan arbetsgivaren vara skadeståndsskyldig. Den lokala fackliga organisationen ska då kräva skadestånd i en tvisteframställan enligt 6 kap. 11 § arbetsmiljölagen, 10 § FML och 64 § MBL.

Observera att du, om detta sker endast kan hävda din rätt genom förhandling via din lokala fackliga organisation, inte genom att lämna in en hänvändelse (6 6a).

Skydd av skyddskommittéledamot:

6 kap. 15 § arbetsmiljölagen

En ledamot av en skyddskommitté har samma skydd som ett skyddsombud ifråga om rätt till ledighet för uppdraget, skydd mot försämrade anställningsvillkor och arbetsförhållanden samt även samma skydd mot hinder och kränkningar i sitt uppdrag.

Ett hinder kan vara när ledamoten inte får medinflytande innan arbetsgivaren beslutar i frågor som berör arbetstagarnas arbetsmiljö, exempelvis:

 • Företagshälsovård.
 • Handlingsplaner enligt 3 kap. 2a § arbetsmiljölagen.
 • Planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder och av ändrad arbetsorganisation samt användning av ämnen som kan medföra ohälsa eller olycksfall.
 • Upplysning och utbildning rörande arbetsmiljö.
 • Arbetsanpassnings- och rehabilitering på arbetsstället.

Facklig förtroendeman. Förtroendemannalagen:

Skyddsombud och ledamot av skyddskommitté utsedda av fackförbundet skyddas av förtroendemannalagen (FML) mot trakasserier av arbetsgivaren. Arbetsmiljölagen skyddar även mot trakasserier från övriga anställda och konkurrerande arbetstagarorganisationer.

Förtroendemannalagen ger också skyddsombudet rätt till lämpligt utrymme för att förvara handlingar och lämplig lokal för möte med de anställda.

Arbetsgivaren ska varsla förbundet och underrätta skyddsombudet senast två veckor före en förändring av skyddsombudets arbets- eller anställningsförhållanden. Ett skyddsombud är en facklig förtroendeman och har ett förstärkt anställningsskydd vid arbetsbrist.

Den lokala fackliga organisationen kan använda sig av tolkningsföreträde enligt 9 § förtroendemannalagen när det gäller bland annat tillträdesrätt, rätt att disponera lokal och utrymme, rätt till ledighet och rätt till fortsatt arbete vid driftsinskränkningar. Om arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal förs normalt förhandlingar på lokal och central nivå för att därefter vid oenighet väcka talan i Arbetsdomstolen.

Om arbetsgivaren inte är bunden av kollektivavtal förs förhandlingar endast på en nivå (lokal) och talan väcks i tingsrätt. Om tvistefrågan rör förhållandet mellan skyddsombudet och annan arbetstagare eller den som råder över främmande arbetsställe ska talan väckas i tingsrätt.

Föreningsrättskränkning:

Lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL).

Om arbetsgivaren agerar gentemot skyddsombudet eller ledamot av skyddskommittén på grund av att dennes fackliga uppdrag kan det innebära att skyddsombudets och fackförbundets föreningsrätt kränks.

Tidsgränser för tvister:

Rättigheten att gå till domstol har tidsgränser. I arbetsmiljölagen 6 kap. 12 § finns två tidsgränser. Motparten ska inom fyra månader från det att händelsen inträffade underrättas om att man vill ta upp en tvist. När lokal och central tvisteförhandling avslutats har facket fyra månader på sig att väcka talan i domstol.

Lokal förhandling enligt medbestämmandelagen 64 § ska begäras inom fyra månader efter det att facket fått kännedom om frågan eller senast inom två år efter händelsen.

Källa: lo.se
Kategorier
Nyheter

”Fingret pekade åt fel håll”

En anställd på ett företag i Hallstahammar skadade sitt finger efter en arbetsplatsolycka. Det framgår av en anmälan till Arbetsmiljöverket.

Enligt anmälan skulle en maskinoperatör ställa om en rundbordsautomat. Den anställde skulle byta en underback som var fäst med två insektsnycklar. Dessa satt dock bakom en klämyta och man måste in mellan backarna för att komma åt dessa. En liten spärrskaftsnyckel användes med höger hand och med vänster pekfinger stöttades skruven upp för att få den att ta gäng. Plötsligt försvann den hydrauliska kraften och ett larm kom upp på displayen med texten: ”säkerhetskrets urkopplad dörr”.

”Fingret pekade åt fel håll”

Hydraultrycket blev trycklöst varvid jiggen gick ihop och klämde operatören över sitt vänstra pekfinger. Den anställde ropade på hjälp och tillskyndande kollegor kom med ett brytjärn så hen kunde bända isär jiggen och ta sig loss. Enligt anmälan skjutsade operatörens chef den anställde i ilfart till akuten i Västerås på inrådan av 112. På akuten konstaterades att det nedre fingerledet var krossat och fingret pekade åt fel håll. Operatören var under vård av handkirurg.

För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2019/038109.
Kategorier
Nyheter

Tillbud på företag – stellage nära falla över anställd

Ett tillbud ska ha inträffat för en anställd som arbetar på ett företag i Västerås. Det framgår av en anmälan till Arbetsmiljöverket.

Ett stellage fullt med sköldar skulle lyftas upp med truck på pallplats. När stellaget var på plats missades det att den stod för långt in och när gafflarna på trucken drogs ut föll den främre delen av stellaget då den inte stod över den främre balken.

Stellaget kom i kläm mellan balkarna och hindrade stellaget från att falla över trucken och föraren. Enligt anmälan kunde klämskada ha kunnat uppstå.

För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2019/036347.
Kategorier
Nyheter

Plåt träffade montör i huvudet

En montör ska ha fått en plåt i huvudet på en arbetsplats i Skinnskatteberg. Det framgår av en anmälan till Arbetsmiljöverket.

En montör skulle ta bort en dörr till en gallerbur var vid en stor del av innehållet på cirka 16 stycken med en vikt av cirka 5 kilo styck tippade och träffade huvudet på montören som var framåtlutad för att kunna ta bort dörren.

Inget blodvite ska ha uppstått, men det blev en kraftig smäll på huvudet och nacken.

För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2019/035557.
Kategorier
Nyheter

Skyddsombud i Köping kräver bättre larm

Ett skyddsombud på ett LSS-boende i Köping har anmält sin arbetsgivare Köpings kommun till Arbetsmiljöverket. Det framgår av en hänvändelse (6 6a).

Skyddsombudet beskriver en händelse som inträffade i april i år då en boende ska ha blivit våldsam och aggressiv och där den boende även ska ha gett sig på de anställda fysiskt och inredningen på boendet. Situationen ska ha varit så allvarlig att polis blev kallad under hela sex tillfällen under en och samma vecka.

”Ren tur att larmet fungerade”

Larmet som de anställda har använt har enligt skyddsombudets framställan slutat att fungera. Det ska ha varit ett analogt system med en direkt kontakt med SOS-alarm och fungerat så att polisen kunnat komma in på avdelningen. Skyddsombudet beskriver det som ren tur att ett av larmen fungerat under tiden då den boende blev våldsam. Skyddsombudet begär nu att de anställda får ett larm med en direktkontakt med SOS-alarm, detta för att upprätthålla säkerheten för de anställda på boendet.

”Svaret är nej”

I arbetsgivarens svar skriver chefen på boendet att ett larm, likt det som tidigare har funnits inte kommer att införskaffas. Åtminstone inte i nuläget. Vidare skriver chefen att det nya larmet kommer att fungera genom att SOS-alarm kopplar larmet till ett vaktbolag i Köping där väktare kan hålla kontakt med de anställda och vid behov kan koppla larmet vidare till polisen. Chefen avslutar med att berätta att minst två larm kommer att införskaffas till boendet.

För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2019/037340.
Kategorier
Nyheter

Fot böjdes 90 grader – gick av

En anställd på ett lager i Västerås klämde sin fot så pass att den gick av. Det framgår av en anmälan till Arbetsmiljöverket.

Den anställde höll på att lasta en lastbil på utlastningsytan och flyttade burar med utlastningstrucken och råkade då backa baklänges in i en parkerad truck som en kollega ställt ifrån sig. Truckens gafflar var upphissade på grund av wellpappkartongen på gafflarna.

Truckplattan som personen stod på befann sig då på en lägre höjd än gafflarna på den parkerade trucken vilket gjorde att den anställde klämde foten mellan gafflarna och truckplattan. När foten klämdes böjdes den vid fotankeln i 90 grader och gick av. Den anställde var enligt anmälan väldigt smärtpåverkad och låg på golvet orörlig, men vid fullt medvetande under hela händelseförloppet. Ambulans och polis tillkallades och den anställde kördes till akutmottagningen i Västerås.

För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2019/035997.
Kategorier
Nyheter

Skada på företag i Fagersta

En anställd ska ha skadat sig under en arbetsplatsolycka i Fagersta. Det framgår av en anmälan till Arbetsmiljöverket.

En extra bit ska ha fastnat på en magnetlyft när en operatör placerade bitar på ett transportband. När operatören skulle ta bort biten klämdes fingret så pass att operatören blev tvungen att få fingret sytt med åtta stygn.

För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2019/035493.
Kategorier
Nyheter

Skar sig på plåt – fick sy tre stygn

En anställd på ett företag i Västerås slant till med sitt verktyg och fick sy tre stygn. Det framgår av en anmälan till Arbetsmiljöverket.

Innan arbete med svets påbörjas brukar alltid vassa kanter slipas ner så materialet går att hantera. Till detta har svetsarna ett kantslipverktyg med knogskydd och handskar.

Denna dag genomfördes exakt samma procedur men den anställde slant till med verktyget och skar sig på plåten. Plåten var så vass att den gick igenom handsken och skar upp skinnet på översidan på höger hands pekfinger. Den anställde plåstrades om direkt på plats men eftersom arbetsgivaren tyckte det var djupt fick hen åka till företagshälsovården som bedömde att den anställde behövde sy tre stygn.

För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2019/034930.
Kategorier
Nyheter

Efter larm av skyddsombud – Köpings kommun måste betala vite

Köpings kommun kommer att få betala ett vite om 40 000 kronor. Det framgår av en dom från förvaltningsrätten i Stockholm.

Ett huvudskyddsombud begärde i en skrivelse som kom in till myndigheten den 13 november 2017, att Arbetsmiljöverket skulle meddela ett föreläggande eller förbud enligt 7 kap. 7 § arbetsmiljölagen mot Köpings kommun avseende vidtagande av åtgärder för att förbättra arbetsmiljön på Nordlund i Köpings kommun.

Läs också: Föreläggande med vite på Nordlund i Köping

I domen beskrivs ärendet bland annat som följande:

Krav ett:

Enligt Arbetsmiljöverkets föreläggande skulle kommunen utföra en undersökning av arbetsförhållandena med avseende på organisatoriska och sociala faktorer i verksamheten. Undersökningen skulle även omfatta om arbetstagarna har kännedom om bl.a. vilka arbetsuppgifter de ska utföra, vilket resultat som ska uppnås m.m.

Förvaltningsrätten:

Enligt förvaltningsrättens mening framgår inte om arbetstagarna har kännedom om vilka arbetsuppgifter de ska utföra, vilket resultat som ska uppnås m.m. Det framgår inte heller om arbetstagarna har kännedom om sina befogenheter i samband med detta. Mot denna bakgrund anser förvaltningsrätten att kommunen inte uppfyllt krav ett i sin helhet. Riskbedömningen är inte klar och undersökningen är inte klar i sin helhet. Vad kommunen anfört i denna del förändrar inte denna bedömning.

Krav två och tre:

Enligt Arbetsmiljöverkets föreläggande skulle kommunen utifrån resultatet av riskbedömningen, i en skriftlig tidsatt handlingsplan ange de åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och som inte genomförs omedelbart. Vidare skulle både arbetstagare och skyddsombud ges möjlighet att medverka i uppfyllandet av krav ett och krav två.

Förvaltningsrätten:

Förvaltningsrätten har ovan funnit att riskbedömningen av arbetsmiljön och undersökningen i sin helhet inte är slutförd. Mot denna bakgrund anser förvaltningsrätten, i likhet med Arbetsmiljöverket, att kommunen inte heller upprättat en adekvat handlings- och åtgärdsplan. Med hänsyn till detta kan inte heller arbetstagarna eller skyddsombud anses haft möjlighet att medverka i uppfyllandet av kraven. Det bör dock beaktas att arbetstagarna deltagit i den del av undersökningen som har genomförts.

Sammanfattning:

Av ovan framgår att kommunen genom den genomförda enkätundersökningen delvis får anses ha uppfyllt krav ett. Vid genomförandet av undersökningen har arbetstagarna också getts möjlighet att medverka. Enligt förvaltningsrättens mening är dessa omständigheter som innebär att vitet bör sättas ner något ytterligare utöver vad Arbetsmiljöverket medgett. Arbetsmiljöverkets ansökan ska därmed bifallas delvis och ett vite om 40 000 kr ska därmed dömas ut.

För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2018/048582.
Kategorier
Nyheter

Vakt utsatt för misshandel i Västerås

En vakt från ett vaktbolag i Västerås blev misshandlad då hen försökte stoppa en person som krossat en ruta. Det framgår av en anmälan.

Enligt anmälan ska vakten ha jagat efter den misstänkta glaskrossaren, hunnit ikapp, för att sedan få flera slag av samma person. Vakten ska ha lyckats blockera flera slag, men fick ändå motta en del slag som träffade huvud och överkropp. Personen ska även ha försökt att peta vakten i ögat, men missat.

Efter ett tag anslöt kollegor och kort därefter en polispatrull. Vakten uppsökte akuten för undersökning och omplåstring.

För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2019/034320.