Tips/Verktyg

Coronavirus och arbetsmiljö – få svar på dina frågor

Just nu är coronaviruset, covid-19, en risk i många arbetsmiljöer och som för alla risker behöver arbetsgivaren undersöka och bedöma hur denna risk ser ut i just sin verksamhet.

Riskbedömning är till hjälp för att komma fram till vilka åtgärder som blir bäst. Åtgärderna kan vara av flera slag. Om risken inte kan tas bort helt handlar det många gånger om att hantera risken, till exempel med särskilda rutiner, som att ändra sina städrutiner, instruktioner eller informationsinsatser. Ett annat exempel på att hantera eller minimera en risk är att använda personlig skyddsutrustning.

Undersökningar, riskbedömningar och åtgärder behöver alltid anpassas till den verksamhet man bedriver och hur arbetsuppgifterna ser ut.

Coronaviruset var en okänd risk för oss alla för bara några månader sedan. Därför är det viktigt att följa den kunskapsutveckling som nu sker på området för ett effektivt arbetsmiljöarbete.

Ny kunskap om coronaviruset och sjukdomen covid-19 kan också innebära att undersökningar, riskbedömningar och åtgärder behöver omprövas oftare än vad som är vanligt. Det nya coronaviruset för med sig flera risker i arbetsmiljön än själva smittrisken. Ett exempel på en sådan risk är den oro arbetstagare känner, som också behöver undersökas, riskbedömas och åtgärdas.

Några frågor som har besvarats av Arbetsmiljöverket:

Får man jobba utan raster och pauser om verksamheten är hårt ansträngd av ett stort utbrott av smitta?
Svar: Nej, raster, måltidsuppehåll och pauser är under alla förhållanden nödvändiga, och särskilt viktiga om man gör undantag från viloreglerna eller tar ut övertid.

Får man jobba hur mycket som helst under ett utbrott av smitta – om man till exempel tar ut extra övertid, nödfallsövertid och undantas från dygnsvilan och veckovilan?
Svar: Nej. Det finns en gräns för hur mycket var och en totalt får jobba. Den sammanlagda arbetstiden under en period av 7 dagar får som mest uppgå till 48 timmar under en beräkningsperiod om 4 månader. Beräkningsperioden innebär dock att man kan jobba betydligt mer än 48 timmar vissa veckor, så bestämmelsen medger stor flexibilitet i ett kortare perspektiv. Bestämmelsen finns i 10b § ATL.

Vilka arbetstidsregler blir särskilt viktiga att tänka på vid ett stort utbrott av smitta?
Svar: För en verksamhet kan ett utbrott av smitta innebära att vissa arbetstagare behöver arbeta mer än annars. Det skulle exempelvis kunna bli fråga om att behöva arbeta extra övertid/mertid, nödfallsövertid, under natt och utan dygns- eller veckovila. I en situation då undantag tillämpas är det ytterst viktigt att arbetsgivaren arbetar systematiskt med arbetsmiljön, enligt arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter, med särskilt fokus på att arbetstagarna får den vila och återhämtning de behöver för att klara sina uppgifter på ett hållbart sätt.

Läs mer hos Arbetsmiljöverket och få svar på flera frågor här.

Källa: Arbetsmiljöverket.

Back to top button

Adblock upptäckt

Vänligen överväg att stötta oss genom att inaktivera din adblocker.