SalaSkyddsombud

Efter anmälan av skyddsombud – AV överväger föreläggande

Efter att ett skyddsombud från Sala anmält en arbetsplats i Sala kommun överväger Arbetsmiljöverket att besluta om ett föreläggande.

Enligt skyddsombudet vet arbetsgivarens arbetstagare inte vilka kvällar och storhelger som kommer på schemat förrän cirka två veckor i förväg. Personalen vill ha ett mer förutsägbart schema och en längre framförhållning.

Skyddsombudet har även framfört att svårigheterna med att inte kunna planera och ha kontroll över sin tid har lett till ohälsa i form av oro, stress och sömnsvårigheter. Flera ska ha slutat på grund av detta trots att de egentligen trivs på arbetsplatsen. Arbetsgivaren beskriver att de försöker ta hänsyn till så mycket som möjligt vid schemaläggningen.

Arbetsgivaren har i samtal med arbetstagarna fått kännedom om att det finns de som uppger ohälsa i form av oro och stress inför varje ny schemaperiod. De har också nyligen genomfört en psykosocial undersökning. Arbetsgivaren har inte gjort någon riskbedömning av det som framkommit i deras undersökningar för att kunna vidta åtgärder för att motverka ohälsan.

När risker har identifierats bör det alltid resultera i förslag till åtgärder för att få bort eller minimera riskerna och åtgärder som inte genomförs omedelbart ska tas upp i en handlingsplan så att de inte faller mellan stolarna. För att förvissa sig om att riskerna har åtgärdats behöver resultatet kontrolleras så att kompletterande åtgärder kan sättas in vid behov. Därför överväger Arbetsmiljöverket att förelägga arbetsgivaren att rätta till bristerna.
För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2019/030832.

Back to top button

Adblock upptäckt

Vänligen överväg att stötta oss genom att inaktivera din adblocker.