Köping/Arboga/KungsörSkyddsombud

Efter larm av skyddsombud – AV förelägger brandstation med vite

Förelägganden fortsätter att regna över arbetsgivaren

Efter att ett skyddsombud larmat Arbetsmiljöverket gällande en brandstation beslutade myndigheten ett föreläggande med vite.

Skyddsombudet begärde i ett brev till Arbetsmiljöverket att de skulle meddela ett föreläggande eller förbud mot brandstationens arbetsgivare enligt 7 kap. 7 § arbetsmiljölagen. I brevet berättade skyddsombudet att hen har kontaktat arbetsgivaren enligt 6 kap. 6 a § arbetsmiljölagen och begärt att de ska upprätta en handlingsplan där det framgår vilka åtgärder som ska vidtas gällande smittrisker för att uppnå en säker arbetsmiljö där ingen utsätts för smittorisker.

Följande åtgärder framgår av framställan:

 • Arbetsmoment med risk för kontakt med kroppsvätska skall riskbedömas.
 • Särskild utbildning om smittrisker skall genomföras med berörd personal.
 • Rutiner för hygienåtgärder skall upprättas.
 • Rutiner för tvätt, förvaring etc. av arbetskläder skall upprättas.
 • Erbjudande om vaccination och andra medicinska förebyggande åtgärder samt information skall ges samtliga arbetstagare som riskerar smitta.
 • En tidsatt handlingsplan över åtgärderna skall upprättas.

Skyddsombudet har enligt beslutet inte fått något svar.

Av framställan framgår dessutom att det kan finnas risk för kontakt med kroppsvätskor vid till exempel olyckor i väntan på ambulans och vid bärhjälp åt hemtjänsten. Det saknas särskild utbildning om smittrisker. Det saknas rutiner för särskilda hygienåtgärder och för tvätt och förvaring av kläder. Erbjudande om vaccinering och andra medicinskt förebyggande åtgärder saknas. Vid exempelvis skogsbrand finns risk för att exponeras för smittämne riskklass tre via fästingar och vid arbete där risk för kontakt med olika kroppsvätskor förekommer finns risk för smitta.

Vid inspektionen Arbetsmiljöverket gjorde efter anmälan framkom från skyddsombudet att:

 • Det inte finns någon dokumenterad riskbedömning gällande smitta.
 • Ingen utbildning som gäller smittrisker har genomförts med berörd personal.
 • Det saknas hygienrutiner på stationen såsom städning och omhändertagande av smittat material och golvmoppar som inte har bytts ut.
 • Vid utryckningar, i väntan på ambulans, så förekommer det att personalen använder lättare typer av arbetskläder men hur dessa ska tas om hand har inte beskrivits. Det framgår inte heller om andningsmasker som har använts ska återanvändas (spritas) eller slängas.
 • Olika typer av skyddshandskar används, allt från genomsläppliga till polyvinyl handskar. Det saknas även rutiner för tvätt, förvaring etc. för arbetskläder.
 • Tvättmedel saknas i tvättmaskinerna och olika tvättmaskiner beroende vilken typ av nedsmutsning det är. Det finns en tvättmaskin som används när det finns risk för smitta.
 • Handskar slängs i dörrfack. Det måste klargöras hur kontaminerade kläder och utrustning ska hanteras.
 • Berörd personal ska erbjudas vaccinationer och det ska framgå vilka vaccinationer som ska tas. Arbete utförs i högriskområden där det finns fästingar som bär på TBE virus.

Arbetsgivaren meddelar att det inte har genomförts någon dokumenterad riskbedömning gällande smitta. Berörd personal har heller inte fått någon utbildning gällande smittrisker. Arbetsgivare anser att finns rutiner gällande smittrisker men att dessa inte är heltäckande. Det är oklart vilka kläder som är tillåtna att använda vid utryckningar i väntan på ambulans. Detta bör ingå i en riskbedömning. Det finns nog inga instruktioner om nämnda punkter. Det åligger de brandmän som är stationerade på stationen att förvissa sig om att de tvättmedel som behövs finns tillgängligt och att nytillkomna lärs upp att använda tvättmaskinerna. När det gäller frågan om vaccinering behöver en riskbedömning genomföras för att ta reda på om vaccination är nödvändigt och om så är fallet vilka typer av vaccin som kan bli aktuella.

Läs också: AV förelägger brandstationer vid vite om 650 000 kronor

Arbetsmiljöverket bedömer att det finns brister i arbetsmiljön och att det finns skäl att förelägga arbetsgivaren att åtgärda bristerna. De gör också bedömningen att föreläggandet ska förenas med ett vite på 25 000 kronor.

För den fullständiga handlingen i detta ärende,
vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2019/021473.

Back to top button

Adblock upptäckt

Vänligen överväg att stötta oss genom att inaktivera din adblocker.