SkyddsombudVästerås

Efter larm av skyddsombud – förbud med vite

Fem skyddsombud har begärt, i tre skrivelser som kom in till Arbetsmiljöverket den 26 mars respektive den 1 april 2020, att de ska meddela ett föreläggande eller förbud mot arbetsgivaren.

De tre skrivelserna är likalydande och är ställda till arbetsgivaren och omfattar deras arbetsställen på bussdepåerna i Örebro och Västmanlands län.

I skrivelserna berättade skyddsombuden att de har kontaktat arbetsgivaren enligt 6 kap. 6 a § arbetsmiljölagen och begärt att de ska vidta följande åtgärder för att förhindra att förarna blir smittade av covid-19 i samband med sin yrkesutövning.

  • Att bussens främre dörr hålls stängd och att av- samt påstigning sker i bussens mittdörr samt bakdörr för att eliminera smittrisken för arbetstagare.
  • Att från bussens två främsta stolsrader stänga av för passage av passagerare, så att närheten till arbetstagaren begränsas och därmed smittrisken.
  • Riskbedömningar och handlingsplaner samt åtgärder kopplade till den stora smittrisk som arbetstagarna i sin utsatta position utsätts och exponeras för utifrån den snabba spridningen av covid-19. Dessa ska tas fram tillsammans med berört skyddsombud.
  • Kartläggning och inventering av vilken skyddsutrustning som finns att tillgå för arbetstagarna under arbetets utförande som desinficering av arbetsytor i buss samt alkolås, skyddskläder, personliga munstycken.

Skyddsombuden har framfört att avståndet mellan busschaufför och passagerare bör vara 1-1,5 meter och att det vid på- och avstigning genom framdörr endast är 0,6 meter. Det förekommer köbildning vid busschauffören. För att säkerställa att avståndet på 1-1,5 meter hålls bör, enligt skyddsombuden, platserna närmast chauffören och golvet närmast stängas av med band.

Arbetsgivaren har anfört att de följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande avstånd, vilket också är avstämt med regionens smittskyddsläkare. Antalet passagerare har minskat markant. Arbetsgivaren bedömer att de kommer att uppfylla villkoren 1.1 och 1.3 den 17 april 2020 för linjelagd trafik enligt Transportstyrelsens definition. Vid en långvarig pandemi kommer arbetsgivaren att få svårt att genomföra uppdraget med framdörren stängd. De anför att de använder olika busstyper och att inte alla har passagerarplatser nära föraren. Arbetsgivaren förordar därför en ändring av villkor 1.2 (såsom det var formulerat i underrättelsen) så att de kan använda avståndet 1,5-2 meter från föraren till avspärrning istället för att ta bort de närmaste passagerarplatserna.

Arbetsmiljöverkets bedömning är att tillräckligt avstånd för att förebygga risken att smittas av coronavirus inte kan hållas mellan passagerare och busschaufför om påstigning sker via den främre dörren eller om någon passagerare befinner sig inom bussförarens närmaste område. För att skydda sig mot droppsmitta krävs ett avstånd på minst 1,5 meter. Detta område motsvarar vanligtvis de två främsta stolsraderna och fram till förarplatsen.

De krav Arbetsmiljöverket ställer på en arbetsgivare innebär ofta kostnader kopplade till detta. I detta fall vägs risken för att smittas av en sjukdom tillhörande klass 3 (vilket innefattar att den smittar lätt och kan innebära allvarlig sjukdom) mot kostnader för att flytta kortläsare eller tillämpa kontroll (vilket kan göras vid avstigning), alternativt att utgå från att det inte förekommer något ”gratisåkande” och därmed ta risken att vissa intäkter går förlorade.

Arbetsmiljöverkets bedömning är att de krav som skyddsombuden ställer i sina framställningar är motiverade och proportionerliga. Vi bedömer därför att det finns skäl att bifalla skyddsombudens framställningar och förbjuda arbetsgivaren att från och med den 17 april 2020 framföra buss i linjetrafik inom trafikområdet för ovanstående arbetsställen, så länge villkoren inte är uppfyllda. Arbetsmiljöverket gör också bedömningen att förbudet ska förenas med ett vite på 100 000 kronor för varje tillfälle som buss framförs i linjetrafik utan att villkoren är uppfyllda.

För den fullständiga handlingen i detta ärende,
vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2020/019284, 2020/019631, 2020/020566.

Back to top button

Adblock upptäckt

Vänligen överväg att stötta oss genom att inaktivera din adblocker.