Köping/Arboga/KungsörSkyddsombud

Föreläggande med vite på Nordlund i Köping

Arbetsmiljöverket förelägger Köpings kommun vid vite av 50 000 kronor att senast den 15 februari 2019 ha genomfört åtgärder.

Ett huvudskyddsombud från Kommunal begärde i en skrivelse som kom in till myndigheten den 13 november 2017, att Arbetsmiljöverket skulle meddela ett föreläggande eller förbud enligt 7 kap. 7 § arbetsmiljölagen mot Köpings kommun avseende vidtagande av åtgärder för att förbättra arbetsmiljön på Nordlund, Köpings kommun.

Läs även det här: Skyddsombud anmäler Nordlund i Köping

Med anledning av skyddsombudets framställan inspekterade Arbetsmiljöverket arbetsstället den 21 december 2017. Vid inspektionen framkom vissa brister i arbetsmiljön. Med anledning av dessa brister utfärdade myndigheten ett föreläggande den 15 mars 2018. Vid en uppföljande inspektion den 19 juni 2018 kunde de konstatera att samtliga krav i föreläggandet inte var uppfyllda.

Arbetsgivaren måste i en handlingsplan uppge de åtgärder som, med utgångspunkt från deras genomförda undersökning och riskbedömning, är påkallad för att uppnå en godtagbar arbetsmiljö men som inte kan genomföras omedelbart. Av handlingsplanen ska det framgå att åtgärden eller åtgärderna, vem som ansvarar för att åtgärderna ska genomföras, och när åtgärderna senast ska vara genomförda. Genomförda åtgärder ska kontrolleras.

 Se 10 § Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Läs även det här: Arbetsmiljöverket överväger föreläggande

Arbetsgivaren måste även ge arbetstagarna och skyddsombud möjlighet att medverka i framtagandet av handlingsplan enligt kravpunkten ett ovan.

Se 4 § AFS 2001:1 om systematiskt arbetsmiljöarbete.
För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2017/058345.

Back to top button

Adblock upptäckt

Vänligen överväg att stötta oss genom att inaktivera din adblocker.