SalaSkyddsombud

Samverkan mellan skyddsombud – AV överväger föreläggande

Det är förvaltningen barn och utbildning som riskerar ett föreläggande efter larm av skyddsombud från Lärarförbundet och Kommunal. Det konstaterar Arbetsmiljöverket efter en underrättelse.

Arbetsmiljöverket överväger att förelägga Sala kommuns förvaltning barn och utbildning att senast den 31 oktober 2017 vidta en del åtgärder. Exempel som behöver åtgärdas är:

Förvaltningen måste nu upprätta rutiner som beskriver när och hur de ska arbeta med sitt systematiska arbetsmiljöarbete på barn- och utbildningsförvaltningen.

Av rutinerna ska minst framgå hur skyddsombud och arbetstagare ska ges möjlighet att medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet på såväl enhets- som verksamhetsnivå, när och hur undersökningar och riskbedömningar ska ske, vilka som ska delta samt hur handlingsplaner ska upprättas och hanteras, att undersökningar och riskbedömningar ska göras avseende alla faktorer som påverkar arbetsmiljön.

Rutinerna ska dokumenteras skriftligt och göras kända för samtliga arbetstagare. Ni ska säkerställa att rutinerna används och fungerar i praktiken.
Se 4 – 5 och 8 – 11 §§ Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Förvaltningen måste även se till att arbetstagarna i verksamheten känner till vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras när den tillgängliga tiden inte räcker till för alla arbetsuppgifter som ska utföras.

Se 10 § Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2015:4) om organisatorisk och social arbetsmiljö.

De måste också se till att det finns rutiner för att hantera kränkande särbehandling. Av rutinerna ska framgå vem/vilka som tar emot information om att kränkande särbehandling förekommer, vad som händer med informationen, vad mottagaren ska göra, och hur och var de som är utsatta snabbt kan få hjälp. Rutinerna ska dokumenteras skriftligt och göras kända för samtliga arbetstagare.

Synpunkterna måste skickas in senast den 30 juni 2017 till Arbetsmiljöverket.

För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2017/013824.

Taggar
Back to top button

Adblock upptäckt

Vänligen överväg att stötta oss genom att inaktivera din adblocker