Köping/Arboga/KungsörSkyddsombud

Arbetsmiljöverket överväger föreläggande på Nygården i Köping

Efter larm av skyddsombud från Kommunal överväger Arbetsmiljöverket att besluta om föreläggande mot äldreboendet Nygården i Köping.

Arbetsmiljöverket överväger att förelägga Nygården i Köping att senast den 31 maj 2018 vidta en del åtgärder. Arbetsgivaren måste säkerställa att de rutiner de har för riskbedömningar inför förändringar inom verksamheten är fungerande och kända samt tillämpas av arbetstagarna, inklusive chefer.

Se 7 § Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Arbetsgivaren måste se till att en undersökning görs av arbetsförhållandena med avseende på organisatoriska och sociala faktorer inom verksamheten. Undersökningen ska innebära en fördjupad undersökning av de bakomliggande orsakerna till den upplevda höga arbetsbelastningen. Undersökningen ska minst omfatta hur nedanstående förhållanden påverkar arbetssituationen.

  • Om arbetsmängd och bemanning är anpassade till de arbetsuppgifter som omvårdnadspersonalen ska utföra, det vill säga tidsåtgången för samtliga arbetsuppgifter som åligger omvårdnadspersonalen och möjligheterna för dem att hinna med förekommande arbetsuppgifter, inklusive beslutade omvårdnadsinsatser som exempelvis dubbelbemanning hos brukare samt administrativa arbetsuppgifter.
  • Beredskap inom organisationen att hantera arbetsuppgifter som väljs bort på grund av att tillgänglig tid för omvårdnadspersonalen inte räcker till för alla uppgifter.
  • Möjligheterna att kunna ta ut raster och pauser i arbetet.
  • IT-systemens funktionalitet i arbetet.
Se 8 § AFS 2001:1 samt 9 och 10 §§ Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2015:4) om organisatorisk och social arbetsmiljö.

Arbetsgivaren måste utifrån resultatet av undersökningen ovan bedöma om det finns risker för ohälsa eller olycksfall i arbetet. Riskbedömningen ska dokumenteras skriftligt och det ska framgå om riskerna är allvarliga eller inte. De måste även skicka in riskbedömningen till Arbetsmiljöverket.

Se 8 § AFS 2001:1 samt 7 kap. 3 § arbetsmiljölagen.

Arbetsgivaren måste även i en skriftlig handlingsplan dokumentera de åtgärder som de, utifrån undersökningen och riskbedömningen enligt ovan anser behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall och som de inte kan genomföra omedelbart. I handlingsplanen ska anges när åtgärderna ska vara genomförda och vem som ska se till att de genomförs. De måste även skicka in handlingsplanen till Arbetsmiljöverket.

Se 10 § AFS 2001:1, 2 § Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1993:2) om åtgärder mot våld och hot i arbetsmiljön, samt 7 kap. 3 § arbetsmiljölagen.

Arbetsgivaren måste upprätta rutiner för de risker för våld eller hot som kan finnas i arbetet. Rutinerna ska minst omfatta hur arbetstagarna agerar vid våld eller hot om våld från brukare mot arbetstagare, mellan brukare samt vid larm.

Se 5 § 2001:1 samt 10 § AFS 2015:4.

Arbetsgivarens synpunkter ska ha kommit in till Arbetsmiljöverket före den 16 mars 2018.

För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2017/059856.

Back to top button

Adblock upptäckt

Vänligen överväg att stötta oss genom att inaktivera din adblocker.