Kategorier
Nyheter

Handläggningen fortsätter på Blockgatan i Köping

Efter att ett huvudskyddsombud från Kommunal ställt krav på arbetsgivaren Köpings kommun fortsätter handläggningen från Arbetsmiljöverkets sida.

Arbetsmiljöverket behöver genomföra ett besök inför den fortsatta handläggningen av ärendet på Blockgatan. Syftet med besöket är att gå igenom de yrkanden som ställdes i samband med begäran samt klargöra vad som saknas efter inkommet yttrande.

Läs också: Skyddsombud larmar om brister på boende

En del av de krav/brister som skyddsombudet ställde/upptäckte i december förra året var bland annat att arbetsgivaren Köpings kommun inte arbetar systematiskt med arbetsmiljön och att arbetsgivaren inte vidtar åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall.

Läs också: Arbetsmiljöverket överväger föreläggande mot Blockgatan i Köping

Arbetsgivaren har bland annat svarat följande:

Vår policy för kränkande särbehandling följs, vilket innebär att anmälningar om kränkande särbehandling från närmaste chef tas upp på nästa chefsnivå. I nuläget ligger en anmälan om kränkande särbehandling i avvikelsesystemet. Denna handläggs av verksamhetschefen. Behov finns av att ha en dialog runt definitionen kränkande särbehandling. Resultatet av psykosociala medarbetarundersökningen kommer att analyseras och en handlingsplan kommer därefter att upprättas, lämpliga åtgärder kommer att vidtas och i nuläget vet vi inte om handledning är den rätta åtgärden.
När verksamhetschefen har besökt verksamheten har flera medarbetare uttryckt att det har blivit ordning i verksamheten och att det aldrig varit så bra som det är nu. Verksamhetschefens uppfattning är att gruppen inte är enig i om det finns ett arbetsmiljöproblem eller inte. Den psykosociala skyddsronden pågår och resultatet från den ska analyseras för att sätta in rätt åtgärder.
För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2017/065021.