Nyheter

Inspektion efter händelse på Rättspsykiatriska enheten i Sala

Arbetsmiljöverket inspekterade Rättspsykiatriska enheten i Sala med anledning av en allvarlig händelse som inträffade i november 2017.

En av de största riskerna i arbetet på Rättspsykiatriska kliniken är hot och våld. För att förebygga att en hotfull situation trappas upp och för att kunna hantera akuta våldshändelser som kan inträffa i verksamheten har enheten infört ett särskilt utbildningsprogram RESIMA som arbetstagarna ska genomgå. Utbildningen omfattar både en teoretisk del och praktiska övningar. Det framkom under inspektionen att det behövs minst tre personal för att ingripa vid en akut våldshändelse med RESIMA-modellen. Om det krävs fler än de som finns på en avdelning ska hjälp påkallas från de andra avdelningarna i huset. Det är därför viktigt att alla vet hur man ska agera ovsett på vilken avdelning man arbetar.

Enheten beskriver att de har klarat upp många akuta situationer som inte lett till någon skada. Det finns vikarier i verksamheten och det finns personal som har funktionsnedsättningar och därför inte kan utföra alla delar i utbildningen. Det var oklart om alla arbetstagare har genomgått utbildningen, tagit till sig kunskaperna och/eller deltagit i någon repetition. Enheten har bedömt att vikarier inte behöver hela utbildningsprogrammet på fyra dagar utan de får en kortare version inför sommaren. När det gäller de vikarier som anställs på andra tider än sommaren var det mer osäkert när de kan få utbildning.

Att alla har tillräckliga kunskaper om vilka risker som finns, vad man bör göra för att undgå riskerna samt hur man ska agera i en akut situaton kan vara avgörande. Det är ni som arbetsgivare som ska förvissa er om att arbetstagarna har den utbildning som behövs för arbetet. Se 4 § AFS 1993:02.
För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2017/059768.

Back to top button

Adblock upptäckt

Vänligen överväg att stötta oss genom att inaktivera din adblocker.