SalaSkyddsombud

Efter larm av skyddsombud – föreläggande med vite

Förskolan Turbo i Sala, avdelning grön föreläggs av Arbetsmiljöverket vid vite om 100 000 kronor att senast den 31 oktober 2017 ha åtgärdat sina brister.

Arbetsmiljöverket gör följande bedömning:

”I ärendet har framkommit att det på arbetsstället förekommit våld och kränkningar mot personalen från barngruppen samt att detta lett till en hög arbetsbelastning och psykisk påfrestning för personalen. Det har vidare framkommit att arbetsplatsens rutin för rapportering och utredning av tillbud och arbetsskador är otydlig och att de inte har dokumenterat några åtgärder eller genomfört någon årlig uppföljning för att förebygga att liknande tillbud och arbetsskador inträffar igen. Inte heller har arbetsplatsen några säkerhetsrutiner för arbete som kan medföra risk för våld eller hot om våld, eller rutiner som säkerställer att arbetstagare som utför arbete det finns en risk för återkommande våld eller hot om våld kan få stöd och handledning”.

Arbetsmiljöverket skriver även att de ser positivt på att förskolan har för avsikt att vidta åtgärder för att åstadkomma en tillfredsställande arbetsmiljö. Åtgärderna är dock inte genomförda ännu och för att säkerställa att de vidtas utan onödig fördröjning finns det därför skäl att bifalla skyddsombudens framställning och förelägga förskolan att vidta åtgärder enligt ovan. Föreläggandet bör förenas med ett vite som kan bestämmas till skäligt belopp 100 000 kronor.

För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2016/058296.

Back to top button

Adblock upptäckt

Vänligen överväg att stötta oss genom att inaktivera din adblocker.