Ordlista

6:6 a
Hänvändelserätten, 6 kap. 6 a § arbetsmiljölagen

AD
Arbetsdomstolen

AFS
Arbetarskyddsstyrelsens/Arbetsmiljöverkets författningssamling (föreskrifter)

AMF
Arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

AML
Arbetsmiljölagen (1977:1160)

AR
Allmänna råd i en AFS

ASS
Arbetarskyddsstyrelsen

Arbetsmiljö
Arbetsmiljö är arbetsförhållandena (fysiska, psykiska och sociala) för en arbetstagare på en arbetsplats

Arbetsmiljöombud
Arbetstagarens representant i arbetsmiljöfrågor

Arbetsmiljöverket
Den myndighet som ska se till att arbetsmiljölagen/arbetstidslagen följs

Arbetsplatsolycka
Olycksfall som inträffar på arbetsplatsen

Arbetsskada
Sjukdom eller olycksfall som beror/inträffar på arbetsplatsen eller på väg till och från arbetet

FML
Förtroendemannalagen (1974:358)

Föreskrifter
Ett komplement till arbetsmiljölagen som preciserar vilka krav som ska ställas på arbetsmiljön

Företagshälsovård
En oberoende expertresurs för arbetsmiljö och rehabilitering

HSO
Huvudskyddsombud

Inspektion
Arbetsmiljöverkets besök på en arbetsplats/bransch för att kontrollera arbetsmiljöarbetet

Inspektionsmeddelande
En skriftlig uppmaning från arbetsmiljöinspektören om han/hon har upptäckt brister i arbetsmiljön

OSA
Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4)

Riskbedömning
Ett sätt att utvärdera arbetsmiljörisker till följd av faror på arbetsplatsen

RSO
Regionalt skyddsombud

SAM
Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)

Samverkan
När arbetsgivare och arbetstagare arbetar med arbetsmiljöfrågor tillsammans

Skyddskommitté
Personer från arbetsgivar- och arbetstagarsidan som träffas för att komma överens om arbetsmiljöarbetet

Skyddsombud
Arbetstagarens representant när det gäller arbetsmiljöfrågor

Skyddsrond
En genomgång av verksamheten för att utreda arbetsskador, undersöka risker och genomföra åtgärder

Systematiskt arbetsmiljöarbete
Att ständigt undersöka arbetsmiljön för att se vilka risker som finns och därefter åtgärda riskerna

Tillbud
En oönskad händelse som kunnat leda till ohälsa eller olycksfall

Tillsyn
Arbetsmiljöverkets inspektion av olika yrken och branscher för att kontrollera arbetsmiljöarbetet

Back to top button
Close

Adblock upptäckt

Vänligen överväg att stötta oss genom att inaktivera din adblocker.