Debatt/Insändare

PATH-modellen rätt väg att gå

Enligt PATH-modellen kan hälsoinriktade strategier, åtgärder och aktiviteter, som företag använder sig av för att få medarbetare att må bra och för att uppnå effektivitet i organisationen, inordnas i fem främjande strategier.

Ledarskapets betydelse för arbetsmiljön är viktig. Här finns en modell som kan stärka de allra flesta verksamheter.

PATH-modellen av Grawitch, M. J., Gottschalk, M. & Munz, D. C. från 2006:

Hälsa och säkerhet – genom att med olika angreppssätt arbeta med hälso-, säkerhets- och arbetsmiljöfrågor strävar organisationer efter att maximera de anställdas fysiska och mentala hälsa. Detta sker både genom att undersöka och åtgärda potentiella hälsorisker i arbetsmiljön och genom andra preventiva och hjälpande insatser. Exempel på sådant arbete inkluderar systematiskt arbetsmiljöarbete, säkerhetsrutiner, olika friskvårdssatsningar, stresshanteringshjälp samt alkohol- och drogpolicyer.

Arbete–livsbalans – medvetenhet om och respekt för att anställda också har åtaganden och ett liv utanför arbetet gör att organisationer genom olika åtgärder kan hjälpa individer att bibehålla balans i sina liv. Exempel på sådana åtgärder kan vara flexibel arbetstid, möjlighet att arbeta hemifrån, övertidsbegränsning samt hjälp med barnomsorg och städhjälp.

Kompetensutveckling – med utvecklade strategier för att ge anställda möjlighet att utveckla sina färdigheter och förmågor, förbättra sina kunskaper liksom att få använda dessa i nya sammanhang, kan organisationen dra nytta av den potential som finns bland de anställda. I sin tur bidrar sådana satsningar ofta till att öka medarbetares engagemang för organisationen liksom deras möjligheter att få andra arbetsuppgifter, både vertikalt och horisontellt.

Erkännande – genom att anställda erkänns för det de presterar och det sätt som de bidrar till verksamheten utvecklas arbetslust, självkänsla, engagemang och effektivitet hos den anställde. Erkännande kan ske i form av bonusar och lönehöjning, men också genom direkta och indirekta bekräftelser till individen liksom att erbjuda utvecklingsmöjligheter och avancemang.

Inflytande och delaktighet – genom att möjliggöra för anställda att på olika sätt vara delaktiga i beslut, att organisera självstyrande arbetsgrupper, att medverka till ”empowerment” av individen liksom att ge arbetsautonomi, kan man öka välbefinnandet bland anställda och förbättra organisationens effektivitet.

Enligt PATH-modellen leder de fem strategierna via två vägar till organisatoriska förbättringar. Via den första vägen leder strategierna direkt till organisatoriska förbättringar. Via den andra vägen inverkar de fem främjande strategierna primärt på anställdas engagemang, tillfredsställelse och hälsa, deras välbefinnande, vilket i sin tur indirekt påverkar organisationens produktivitet och effektivitet.

Källa: Lindberg, Per., Vingård, Eva 2012. Den goda arbetsmiljön och dess indikatorer.
Källa: Grawitch, M. J., Gottschalk, M. & Munz, D. C. 2006. The path to a healthy workplace: A critical review linking healthy workplace practices, employee well-being, and organizational improvements.
Taggar
Back to top button

Adblock upptäckt

Vänligen överväg att stötta oss genom att inaktivera din adblocker