Kategorier
Nyheter

Råd och rön om 6 6a

Hur ska ni lämna in en 6 6a? När kan ni lämna in en 6 6a? Vad kan ni göra med en 6 6a? Nedan försöker vi reda ut detta.

Om en arbetstagare eller du som skyddsombud upptäcker risker i arbetsmiljön tar ni kontakt med arbetsgivaren och ber att riskerna rättas till. Oftast räcker det för att arbetsgivaren ska göra vad som behövs för att arbetsmiljön ska bli bra. Som arbetstagare vänder du dig till ditt skyddsombud om chefen inte agerar.

Om denna kontakt inte räcker kan du som skyddsombud behöva använda din rätt att begära åtgärder. Det gör du med stöd av 6 kap. 6a § arbetsmiljölagen när det gäller arbetsmiljöfrågor och 19a § arbetstidslagen när det gäller mertid, extra övertid och nödfallsövertid.

Notera: Du kan inte begära att Arbetsmiljöverket ingriper i samverkansfrågor, till exempel att du inte får ut handlingar som du begärt från arbetsgivaren, att du upplever dig hindrad från att utöva ditt uppdrag som skyddsombud, att arbetsgivaren inte informerar tillräckligt om sina planer för verksamhetens ekonomi eller produktion, att personalen inte litar på arbetsgivaren eller upplever att arbetsgivaren straffar kritik med uteblivna löneökningar, uteblivna befordringar och liknande. Det är frågor du kan ta upp med de fackliga organisationerna på din arbetsplats.

Så här gör du som skyddsombud en begäran om åtgärder:

  1. Sök upp arbetsgivaren och påtala de risker du ser i arbetsmiljön. Försök alltid i första hand lösa frågan tillsammans genom dialog.
  2. Om inte detta räcker så kan du skriva ett brev, eller ett mejl till arbetsgivaren där du mycket tydligt och konkret beskriver riskerna i arbetsmiljön eller när det gäller mertid, extra övertid och nödfallsövertid och vad du vill att arbetsgivaren ska göra för åtgärder. Åtgärderna kan både vara att undersöka arbetsmiljön och/eller rätta till en konkret brist. Ju tydligare och mer konkret du beskriver riskerna och vad du vill att arbetsgivaren ska göra – desto bättre!
  3. Skriv i brevet att du använder din rätt enligt 6 kap 6a§ arbetsmiljölagen (eller 19a arbetstidslagen) och när du senast vill ha ett svar av arbetsgivaren. Det är viktigt att du inte sätter svarstiden för snävt, utan ger arbetsgivaren en rimlig tid att lämna sitt svar eller göra åtgärder.
  4. Lämna över dokumentet till arbetsgivaren och be hen att skriva under att hen har tagit emot begäran om åtgärder. Vill inte arbetsgivaren skriva under kan du vända dig till Arbetsmiljöverket och begära att de ingriper. Observera att du inte ska skicka din begäran för kännedom till myndigheten, utan enbart lämna över dokumentet till arbetsgivaren.
  5. Innan svarstiden är slut ska arbetsgivaren lämna information till dig om vilka åtgärder som hen planerar eller är genomförda. Arbetsgivaren ska även se till att skyddsombud ges möjlighet att medverka i att komma till rätta med riskerna. Om svaret dröjer, sök då gärna upp arbetsgivaren och fråga varför. Om arbetsgivarens svar har kommit in innan svarstiden är slut och du är nöjd med arbetsgivarens svar gör du ingen begäran om ingripande till Arbetsmiljöverket.
  6. Om arbetsgivarens svar inte kommit in innan svarstiden är slut eller om du inte är nöjd med svaret kan du vända dig till Arbetsmiljöverket. Du fyller då i myndighetens blankett och skickar den tillsammans med en kopia av din begäran och arbetsgivarens eventuella svar. Observera att du inte får skärpa kraven eller ändra på kraven som ställts på arbetsgivaren i din begäran till Arbetsmiljöverket. Du kan däremot ta tillbaka din begäran om ingripande när som helst. I de fall du delvis har accepterat arbetsgivarens svar men till exempel inte tidsplanen för åtgärderna är det bra om det framgår av din begäran till Arbetsmiljöverket.
  7. När dokumenten har kommit in till Arbetsmiljöverket kontrollerar de att de formella kraven i 6 kap. 6a § arbetsmiljölagen respektive 19a § arbetstidslagen är uppfyllda. Är de formella kraven uppfyllda prövar myndigheten din begäran. Oftast sker det genom en eller flera inspektioner. Observera att Arbetsmiljöverket enbart prövar det som du har begärt i din framställan. Deras prövning leder fram till ett beslut om föreläggande (de tvingar arbetsgivaren att genomföra åtgärder) eller förbud (de tvingar arbetsgivaren att sluta med något som inte är tillåtet) eller till ett beslut om att myndigheten inte beslutar om föreläggande eller förbud.
  8. Både du som skyddsombud och arbetsgivaren kan överklaga Arbetsmiljöverkets beslut. Om det blir aktuellt för dig att överklaga är det viktigt att känna till att du inte har rätt att överklaga om det finns ett huvudskyddsombud. Då är det huvudskyddsombudet som ska överklaga.
Notera: Du kan inte heller begära att Arbetsmiljöverket ingriper när det gäller arbetsgivarens skyldigheter enligt medbestämmandelagen (MBL), arbetsgivarens personalpolicy, sådant som regleras i lagen om anställningsskydd (LAS), affärsmässiga strategier, konflikthantering på individnivå och tolkning av kollektivavtal.

Ett lokalt skyddsombud kan enbart begära åtgärder inom det egna skyddsområdet. Skyddsombud har bara rätt att begära åtgärder enligt 19a § arbetstidslagen om arbetstidslagens regler inte ersatts av kollektivavtal.

Om reglerna har ersatts av kollektivavtal är det istället de fackliga organisationerna och arbetsgivaren som ska bevaka att avtalet följs, varken skyddsombud eller Arbetsmiljöverket kan agera då.

Observera: Som skyddsombud kan du även (till chefen) begära en undersökning av arbetsförhållandena på din arbetsplats via samma lagstöd, 6 6a. Exempel på detta kan vara en psykosocial arbetsmiljöblankett som ni delar ut till era arbetskollegor, i samverkan med chefen.

Blankett för begäran om Arbetsmiljöverkets ingripande hittar du här.

Källa: av.se