Kategorier
Nyheter

Rättspraxis: Skyddsombuds planerings- och informationsrätt

AD (Arbetsdomstolen) har prövat skyddsombudens planeringsrätt och rätten att få del av olika slag av handlingar. Här tar vi upp två olika exempel.

AD 2007 nr 70 (Planeringsfallet)

Ett huvudskyddsombud bjöds inte in att delta i planeringen vid ändringen av ett personalutrymme. Information hade getts till facket enligt 19 § MBL och förhandlingen hade slutat i oenighet. Trots detta inleddes ändringen av lokalen. Ett samrådsmöte hölls dock senare som huvudskyddsombudet bjöds in till via en uppmaning från den fackliga organisationen. Huvudskyddsombudet deltog varpå arbetsgivaren ansåg att de hade bjudit in skyddsombudet även om det var vid ett senare tillfälle.

AD redogjorde för de regler som gäller enligt 6 kap. 4 § AML. Skyddsombud har rätt att delta i planeringen i varje stadium som är av betydelse ur arbetsmiljösynpunkt (prop. 1976/77:149 s. 336). AD fann att huvudskyddsombudet helt undandragits

”möjlighet att delta i planeringen av lokaländringarna innan dessa i praktiken börjat genomföras genom att bolaget lät ta bort det befintliga mat- och pausutrymmet”.

AD fann att bolaget hade hindrat skyddsombudet genom att bryta både mot 6 kap. 4, 6, 10 och 11 §§ AML och 3 § Förtroendemannalagen. AD påminde om att både MBL och AML måste iakttas samtidigt (AD 1980:4).

Huvudskyddsombudet erhöll 35 000 kronor i skadestånd och den fackliga organisationen erhöll lika mycket.

Kommentar:

Ett skyddsombud har rätt att delta i planeringen även om medbestämmandeförhandlingar ska eller har genomförts.

AD 2014 nr 48 (Servicebilar)

Frågan handlade om ett lokalt skyddsombud, som också var huvudskyddsombud hade rätt att delta i planeringen då servicebilar köptes in centralt av huvudkontoret.

Den fackliga organisationen ansåg att huvudskyddsombudet på filialen (som även var lokalt skyddsombud) hade hindrats då bolaget köpt in servicebilar utan att skyddsombudet varit delaktig i processen.

Arbetsdomstolen slog fast att uppdraget som skyddsombud är knutet eller bundet till ett arbetsställe. Beslutet om vilka bilar som skulle köpas in fattades inte vid det arbetsställe där skyddsombudet var verksam, utan fattades centralt. AD fann att skyddsombudet inte hade hindrats.

Kommentarer:

Slutsatsen är att ett skyddsombud från ett arbetsställe inte har rätt att delta i planeringen på ett annat arbetsställe, även om de arbetstagare som ombudet företräder berörs av beslutet. Domen ger ett intryck av att de enda som har rätt att delta i planeringen är skyddsombud som företräder arbetstagarna på det centrala arbetsstället.

Källa: Maria Steinberg, Skyddsombudsrätt (2018)