SalaSkyddsombud

Skyddsombud anmälde bristande ventilation – AV överväger föreläggande

Ett skyddsombud från Västerfärnebo begärde i ett brev att Arbetsmiljöverket skulle meddela ett föreläggande eller förbud enligt 7 kap. 7 § arbetsmiljölagen.

I brevet berättade ett skyddsombud från ett särskilt boende i Västerfärnebo att hen har kontaktat arbetsgivaren enligt 6 kap. 6 a § arbetsmiljölagen och begärt att de ska åtgärda bristerna i ventilation och temperaturreglering för att uppnå en acceptabel arbetsmiljö. Enligt myndigheten har inte arbetsgivaren genomfört åtgärderna i tillräcklig grad. Den 7 januari 2020 inspekterade Arbetsmiljöverket arbetsplatsen. Vid inspektionen framkom brister.

Läs också: Bristande ventilation på arbetsplats i Sala – Skyddsombud larmar

Sammanfattningsvis kan sägas att det finns ett upplevt problem med för höga temperaturer i de utrymmen där personalen i huvudsak utför omvårdnadsarbete (boendelägenheterna) med undantag för en avdelning där det istället upplevs vara för kallt. Mätningarna av lufttemperaturen visar en något högre temperatur än vad arbetsgivaren själva har som mål att ha på ett äldreboende (23 +/- 0,5 grader).

Det här innebär möjligheten att lämna synpunkter: Innan en myndighet fattar ett beslut, ska den som berörs av beslutet få möjlighet att ta del av allt material som är av betydelse för beslutet samt ha möjlighet att inom en bestämd tid lämna synpunkter på materialet. Reglerna om detta finns i 25 § förvaltningslagen.
För den fullständiga handlingen i detta ärende,
vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2019/072361.

Back to top button

Adblock upptäckt

Vänligen överväg att stötta oss genom att inaktivera din adblocker.