SalaSkyddsombud

Skyddsombud krävde bättre schema – arbetsplats fick föreläggande

Ett skyddsombud i Sala krävde ett bättre schema på sin arbetsplats. Efter inspektion från Arbetsmiljöverket förelägger myndigheten arbetsgivaren med ett vite om 25 000 kronor.

Arbetsgivaren har schemabyten efter åtta eller sexton veckor. Det finns ett grundschema med arbete varannan helg. Enligt skyddsombudet vet arbetsgivarens arbetstagare inte vilka kvällar och storhelger som kommer på schemat förrän cirka två veckor i förväg. Personalen vill ha ett mer förutsägbart schema och längre framförhållning.

Skyddsombudet framför att svårigheterna med att inte kunna planera och ha kontroll över sin tid är har lett till ohälsa i form av oro, stress och sömnsvårigheter. Flera har slutat på grund av detta trots att de egentligen trivs på arbetsplatsen. Arbetsgivaren beskriver att de försöker ta hänsyn till så mycket som möjligt vid schemaläggningen.

Tidplan och resursfördelningen är inget som en enhetschef har mandat att besluta om. Problematiken har därför lyfts vidare i organisationen. Arbetsgivaren har i samtal med arbetstagarna fått kännedom om att det finns de som uppger ohälsa i form av oro och stress inför varje ny schemaperiod. Arbetsgivaren har också nyligen genomfört en psykosocial undersökning. De har inte gjort någon riskbedömning av det som framkommit i sina undersökningar och de behöver göra det för att kunna vidta åtgärder för att motverka ohälsa och olycka.

Därför bedömer Arbetsmiljöverket att det finns skäl att förelägga arbetsgivaren att åtgärda bristerna. Myndigheten gör också bedömningen att föreläggandet ska förenas med ett vite på 25 000 kronor.

Arbetsgivaren måste med utgångspunkt från de undersökningar som de redan genomfört av sin schemaläggningsprocess bedöma risken för ohälsa. Riskbedömningen ska dokumenteras skriftligt och det ska framgå vilka riskerna är och om de är allvarliga eller inte.

Se 8 § Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Om det framkommer att det finns risker måste arbetsgivaren, utifrån resultatet av riskbedömningen, i en skriftlig tidsatt handlingsplan ange de åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och som inte genomförs omedelbart. I planen ska anges vem som ska se till att åtgärderna genomförs. Genomförda åtgärder ska kontrolleras.

Se 10 § Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete.
För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2019/030832.

Back to top button

Adblock upptäckt

Vänligen överväg att stötta oss genom att inaktivera din adblocker.