SkyddsombudTips/Verktyg

Skyddsombudsrätt: Skyddsområde

I serien skyddsombudsrätt går vi igenom skyddsombudens rättsliga ställning och olika verktyg som skyddsombuden kan använda.

Skyddsområde (6 kap. 4§ AML):
Ett skyddsområde är det område inom vilket skyddsombudet verkar. Bakgrunden till att ha ett visst område var att skyddsombuden inte alltid visste vilka de skulle företräda. Det ledde till att SAF och LO 1942 införde begreppet skyddsområde i sin första överenskommelse om säkerhet. Varje skyddsombud skulle ha sitt område.

Skyddsombuden ska inom sitt område bevaka att arbetsgivaren inte bryter mot arbetsmiljölagen eller gällande föreskrifter och att arbetsgivaren uppfyller lagens krav om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Skyddsombuden ska utses för ett skyddsområde som de känner till. Vid indelningen ska hänsyn tas till arbetsställets storlek, arbetets natur och arbetsförhållandena i övrigt. Finns det fler fackliga organisationer på en och samma arbetsplats ska de samråda om indelningen i skyddsområden. Kan de inte komma överens kan en kontakt tas med arbetsgivaren och i sista hand med Arbetsmiljöverket.

Arbetsgivarens underrättelseplikt är begränsat till det skyddsombud som är verksamt inom det skyddsområde som berörs. Enligt 6 kap. 6 a§ AML kan skyddsombuden begära undersökning (exempelvis psykosociala) av förhållandena inom sitt speciella skyddsområde.

Källa: Skyddsombuds och arbetsmiljöombudsrätt, Maria Steinberg.

Back to top button

Adblock upptäckt

Vänligen överväg att stötta oss genom att inaktivera din adblocker.