Kategorier
Nyheter

Skyddsområdet viktigare än du tror

SAF och LO kom överens 1942 och införde begreppet skyddsområde, att skyddsombuden skulle vara förtrogna med riskerna inom sina respektive skyddsområden.

Skyddsombuden ska utses för ett skyddsområde som de känner till. De ska vara förtrogna med arbetsförhållandena och riskerna. Vid indelning i skyddsområden ska hänsyn tas till arbetsställets storlek, arbetets natur och arbetsförhållandena i övrigt. Finns det fler fackliga organisationer på ett och samma arbetsställe ska de samråda om indelningen i skyddsområden.

Arbetsgivarens underrättelseplikt är begränsat till det skyddsombud som är verksamt inom det skyddsområde som berörs. Det kan finnas en överenskommelse mellan arbetsgivaren och huvudskyddsombuden att det är dessa som i första hand underrättas och sedan är det huvudskyddsombudet som utser lämpligt skyddsombud att delta vid planeringen.

Enligt en dom i AD (Arbetsdomstolen) 2012 nr 90, fann AD att ett skyddsombud som blivit förflyttad från en arbetsplats (L) till en annan (S), inte längre ansågs verka som skyddsombud. Förflyttas skyddsombudet utanför sitt anmälda skyddsområde förlorar denne uppdraget såvida inte facket anmäler ett ändrat skyddsområde till arbetsgivaren.

Skyddsombud24 tolkar det som beskrivs ovan att ett skyddsombud som inte har ett anmält skyddsområde, inte heller kan verka som skyddsombud. Därför är skyddsområdet en väldigt viktigt detalj, rent rättsligt. Lägg också till att facket i det aktuella fallet ovan inte hade anmält något särskilt arbetsställe eller skyddsområde till arbetsgivaren. Själva fallet handlade om ett skyddsombud hade utsatts för föreningsrättskränkning eller inte. Men detaljer som framkom gjorde att även skyddsområdet kom att tolkas. Arbetsdomstolen gjorde en strikt tolkning av de regler som finns.

Källa: Steinberg, Maria – Skyddsombudsrätt, femte upplagan, 2018.