Kategorier
Nyheter

Skyddsombud agerar mot pastorat i Köping

Ett regionalt skyddsombud har lämnat in en hänvändelse (6 6a) till Arbetsmiljöverket, gällande ett pastorat i Köping.

I anmälan skriver skyddsombudet att pastoratet har stora arbetsmiljöproblem. I samband med en inspektion från Arbetsmiljöverket begärde skyddsombudet att pastoratet skulle vidta en arbetsmiljöåtgärd enligt 6 kap. 6a§. En arbetsmiljöutredning ska ha genomförts under våren 2018 och i en bilaga vill skyddsombudet att pastoratet ska vidta åtgärder och om det inte har vidtagits åtgärder vill ombudet att detta ska åtgärdas. Ombudet vill även att pastoratets personalhandbok och att två specifika frågor från undersökningen ska få svar.

Läs även:

Enligt anmälan ska pastoratet svarat genom att överlämna personalhandboken. De ska inte ha svarat på övriga frågeställningar (punkt ett och två i framställan). Nu ber det regionala skyddsombudet att Arbetsmiljöverket förelägger pastoratet av ”ett kraftfullt vite” vidta de åtgärder som ombudet tidigare önskat svar på och även att genomföra en inspektion vid församlingen.

För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2019/020229.
Kategorier
Nyheter

Dålig mat arbetsmiljörisk tycker skyddsombud i Västerås

Ett skyddsombud som arbetar på ett hotell i Västerås har skickat en hänvändelse (6 6a) till Arbetsmiljöverket gällande maten i personalmatsalen.

Skyddsombudet skriver att det över tid varit problem med personalmaten som serverats trots flera skrivna tillbud sedan hotellet öppnade.

Enligt ombudet har personal blivit matförgiftade och blivit sjuka pga. allergier. Maten ska vara kall och salladsbuffén ska ibland stått framme i flera dagar. Vidare tar maten väldigt ofta slut för dem som jobbar kvällar och helger vilket gör att många då går utan mat under hela passet.

Enligt skyddsombudet ”struntar ledningen i riskerna och agerar inte tillräckligt”.

För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2019/016323.
Kategorier
Nyheter

Råd och rön om 6 6a

Hur ska ni lämna in en 6 6a? När kan ni lämna in en 6 6a? Vad kan ni göra med en 6 6a? Nedan försöker vi reda ut detta.

Om en arbetstagare eller du som skyddsombud upptäcker risker i arbetsmiljön tar ni kontakt med arbetsgivaren och ber att riskerna rättas till. Oftast räcker det för att arbetsgivaren ska göra vad som behövs för att arbetsmiljön ska bli bra. Som arbetstagare vänder du dig till ditt skyddsombud om chefen inte agerar.

Om denna kontakt inte räcker kan du som skyddsombud behöva använda din rätt att begära åtgärder. Det gör du med stöd av 6 kap. 6a § arbetsmiljölagen när det gäller arbetsmiljöfrågor och 19a § arbetstidslagen när det gäller mertid, extra övertid och nödfallsövertid.

Notera: Du kan inte begära att Arbetsmiljöverket ingriper i samverkansfrågor, till exempel att du inte får ut handlingar som du begärt från arbetsgivaren, att du upplever dig hindrad från att utöva ditt uppdrag som skyddsombud, att arbetsgivaren inte informerar tillräckligt om sina planer för verksamhetens ekonomi eller produktion, att personalen inte litar på arbetsgivaren eller upplever att arbetsgivaren straffar kritik med uteblivna löneökningar, uteblivna befordringar och liknande. Det är frågor du kan ta upp med de fackliga organisationerna på din arbetsplats.

Så här gör du som skyddsombud en begäran om åtgärder:

 1. Sök upp arbetsgivaren och påtala de risker du ser i arbetsmiljön. Försök alltid i första hand lösa frågan tillsammans genom dialog.
 2. Om inte detta räcker så kan du skriva ett brev, eller ett mejl till arbetsgivaren där du mycket tydligt och konkret beskriver riskerna i arbetsmiljön eller när det gäller mertid, extra övertid och nödfallsövertid och vad du vill att arbetsgivaren ska göra för åtgärder. Åtgärderna kan både vara att undersöka arbetsmiljön och/eller rätta till en konkret brist. Ju tydligare och mer konkret du beskriver riskerna och vad du vill att arbetsgivaren ska göra – desto bättre!
 3. Skriv i brevet att du använder din rätt enligt 6 kap 6a§ arbetsmiljölagen (eller 19a arbetstidslagen) och när du senast vill ha ett svar av arbetsgivaren. Det är viktigt att du inte sätter svarstiden för snävt, utan ger arbetsgivaren en rimlig tid att lämna sitt svar eller göra åtgärder.
 4. Lämna över dokumentet till arbetsgivaren och be hen att skriva under att hen har tagit emot begäran om åtgärder. Vill inte arbetsgivaren skriva under kan du vända dig till Arbetsmiljöverket och begära att de ingriper. Observera att du inte ska skicka din begäran för kännedom till myndigheten, utan enbart lämna över dokumentet till arbetsgivaren.
 5. Innan svarstiden är slut ska arbetsgivaren lämna information till dig om vilka åtgärder som hen planerar eller är genomförda. Arbetsgivaren ska även se till att skyddsombud ges möjlighet att medverka i att komma till rätta med riskerna. Om svaret dröjer, sök då gärna upp arbetsgivaren och fråga varför. Om arbetsgivarens svar har kommit in innan svarstiden är slut och du är nöjd med arbetsgivarens svar gör du ingen begäran om ingripande till Arbetsmiljöverket.
 6. Om arbetsgivarens svar inte kommit in innan svarstiden är slut eller om du inte är nöjd med svaret kan du vända dig till Arbetsmiljöverket. Du fyller då i myndighetens blankett och skickar den tillsammans med en kopia av din begäran och arbetsgivarens eventuella svar. Observera att du inte får skärpa kraven eller ändra på kraven som ställts på arbetsgivaren i din begäran till Arbetsmiljöverket. Du kan däremot ta tillbaka din begäran om ingripande när som helst. I de fall du delvis har accepterat arbetsgivarens svar men till exempel inte tidsplanen för åtgärderna är det bra om det framgår av din begäran till Arbetsmiljöverket.
 7. När dokumenten har kommit in till Arbetsmiljöverket kontrollerar de att de formella kraven i 6 kap. 6a § arbetsmiljölagen respektive 19a § arbetstidslagen är uppfyllda. Är de formella kraven uppfyllda prövar myndigheten din begäran. Oftast sker det genom en eller flera inspektioner. Observera att Arbetsmiljöverket enbart prövar det som du har begärt i din framställan. Deras prövning leder fram till ett beslut om föreläggande (de tvingar arbetsgivaren att genomföra åtgärder) eller förbud (de tvingar arbetsgivaren att sluta med något som inte är tillåtet) eller till ett beslut om att myndigheten inte beslutar om föreläggande eller förbud.
 8. Både du som skyddsombud och arbetsgivaren kan överklaga Arbetsmiljöverkets beslut. Om det blir aktuellt för dig att överklaga är det viktigt att känna till att du inte har rätt att överklaga om det finns ett huvudskyddsombud. Då är det huvudskyddsombudet som ska överklaga.
Notera: Du kan inte heller begära att Arbetsmiljöverket ingriper när det gäller arbetsgivarens skyldigheter enligt medbestämmandelagen (MBL), arbetsgivarens personalpolicy, sådant som regleras i lagen om anställningsskydd (LAS), affärsmässiga strategier, konflikthantering på individnivå och tolkning av kollektivavtal.

Ett lokalt skyddsombud kan enbart begära åtgärder inom det egna skyddsområdet. Skyddsombud har bara rätt att begära åtgärder enligt 19a § arbetstidslagen om arbetstidslagens regler inte ersatts av kollektivavtal.

Om reglerna har ersatts av kollektivavtal är det istället de fackliga organisationerna och arbetsgivaren som ska bevaka att avtalet följs, varken skyddsombud eller Arbetsmiljöverket kan agera då.

Observera: Som skyddsombud kan du även (till chefen) begära en undersökning av arbetsförhållandena på din arbetsplats via samma lagstöd, 6 6a. Exempel på detta kan vara en psykosocial arbetsmiljöblankett som ni delar ut till era arbetskollegor, i samverkan med chefen.

Blankett för begäran om Arbetsmiljöverkets ingripande hittar du här.

Källa: av.se
Kategorier
Nyheter

Arbetsmiljöverket avvisar 6 6a från Västerås

Arbetsmiljöverket avvisar en anmälan av ett skyddsombud enligt 6 6a på ett gymnasium i Västerås. Det framgår av ett beslut från myndigheten.

Skyddsombudet begärde i en skrivelse att Arbetsmiljöverket skulle meddela ett föreläggande eller förbud enligt 7 kap. 7 § arbetsmiljölagen mot arbetsgivaren Västerås kommun.

Av 6 kap. 6 a § arbetsmiljölagen (1977:116) framgår att om ett skyddsombud anser att åtgärder behöver vidtas för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö, ska skyddsombudet vända sig till arbetsgivaren och begära sådana åtgärder. Arbetsgivaren ska skriftligen bekräfta sådan begäran och utan dröjsmål lämna besked i frågan.

Av skyddsombudets framställan till Arbetsmiljöverket framgår inte att någon av ovanstående formella förutsättningar är uppfyllda. På grund av detta kan Arbetsmiljöverket inte pröva frågan och framställan avvisas därför.

Skyddsombud24 vill med detta påminna alla skyddsombud att följa de formella kraven som finns gällande åtgärder enligt 6 kap. 6 a § arbetsmiljölagen. Kika gärna in vår guide här.

För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2018/055356.
Kategorier
Nyheter

Skyddsombud orolig för fallolycka – begär åtgärder

Ett skyddsombud från ett städföretag i Västerås är orolig för att fallolyckor kan inträffa på en arbetsplats i Västerås. Det framgår av en begäran.

Enligt ombudets begäran gäller det storstädning av ett lager, där städning på hög höjd riskerar fallolyckor (av material som kan fall ner).

Enligt ombudet skulle detta åtgärdas, men eftersom det inte ännu blivit åtgärdat skickar skyddsombudet en begäran om åtgärd till Arbetsmiljöverket. I begäran finns även ett tillbud där skyddsombudet begär ett större lager med bättre förutsättningar att hålla ordning.

För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2018/033400.
Kategorier
Nyheter

UPPDATERAD: Skyddsombud larmar: Anhöriga kränker personalen (Avvisad begäran)

Ett skyddsombud från Västerås hemtjänst öster har lämnat in en begäran till Arbetsmiljöverket. Enligt ombudet kränker de anhöriga personalen.

I begäran skriver skyddsombudet att de anhöriga kränker personalen vilket försvårar arbetet. Personalen mår dåligt och riskerar sjukskrivning.

Vi ska kunna gå till jobbet utan att må psykiskt dåligt.

Skyddsombudet begär åtgärderna med stöd av 11 § AFS 2015:4 organisatorisk och social arbetsmiljö.

Uppdaterad:

Arbetsmiljöverket avvisar skyddsombudets begäran den 14 juni.

Skyddsombud24 kommenterar:

– Av handlingarna vi fick framkom endast en begäran från skyddsombud till Arbetsmiljöverket (6 6a). Det fanns inget svar från arbetsgivaren i handlingen vilket vi tolkar som att arbetsgivaren inte haft/fått möjlighet att svara skyddsombudet.

Länk till ärendegången innan en hänvändelse (6 6a) kan lämnas till Arbetsmiljöverket hittar ni här.

För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2018/032019.
Kategorier
Nyheter

Uppdaterad: Skyddsombud larmar om hög arbetsbelastning på boende i Köping

Ett skyddsombud från Kommunal har lämnat in en hänvändelse på boendet Rosendal i Köping. Enligt ombudet rör det sig om bland annat hög arbetsbelastning.

Det har inkommit en hänvändelse (så kallad 6 6a) till Arbetsmiljöverket. Enligt hänvändelsen rör det sig om hög arbetsbelastning under längre tid, hot från ledningen om sänkning av bemanning på grund av besparingar samt redan genomförda sänkningar av bemanning som har medfört att personalen känner oro och stress.

Skyddsombudet fortsätter: Avsaknad av ledarskap, styrning och delaktighet, hot och våld. Skyddsombuden blir inte informerade när det sker allvarliga situationer, avsaknad av personlarm, avsaknad av riskbedömningar och handlingsplaner samt åtgärder. Avsaknad av prioriteringslista. Vid personals frånvaro hamnar deras arbetsuppgifter hos övrig personal.

Läs också: Skyddsombudsstopp på äldreboende i Köping

Tidssystemet TES stämmer inte överens med verkligheten. Arbetsuppgifter som ska utföras är inte med i planeringen, vilket skapar stress och oro hos personalen. Att mäta sin egen prestation i tid dygnet runt, alla årets dagar påverkar personalen psykiskt negativt. Möjligheter till friskvård finns ej. Rehabilitering och handlingsplaner finns ej, brist på kompetensen hos vikarier samt kommunikations och dokumentationssvårigheter.

Arbetsgivaren har bland annat svarat följande:

Under mars månad 2018 har enhetschef tillsammans med medarbetare och skyddsombud arbetat med kartläggning/riskbedömningar när det gäller förändring av verksamhet. Kartläggning/riskbedömning inför sommaren 2018 är också påbörjad. Arbete med en mer generell och regelbundet återkommande riskbedömning av det dagliga arbetet kommer att inledas under april månad tillsammans med skyddsombud och medarbetare.

Användningen av planeringsverktyget TES ska anpassas och utvecklas så att det passar enhetens verksamhet så bra som möjligt. Utifrån kartläggning/riskbedömningar så kommer åtgärder och handlingsplaner genomföras/upprättas gällande planeringsverktyget TES och arbetssätt kring det.

För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2018/022405.
Kategorier
Nyheter

Efter andningsbesvär och klåda – skyddsombud larmar

Ett skyddsombud från vårdförbundet larmar nu Arbetsmiljöverket efter att kollegor på Region Västmanlands Beroendecentrum i Västerås drabbats av andningsbesvär och klåda under en installation av Wi-Fi.

Då rum och korridorer har ett bitvis nedrivet tak hävdar skyddsombudet att personalen blir sjuka av dammet och gulfiber som finns i luften.

Arbetsgivaren svarar att arbete pågår på mottagningen med att installera WiFi.

– I detta arbete dra man ledningar i taket som när det revs ner släppte ifrån sig väldigt mycket damm samt gulfiber. Ett flertal medarbetare på mottagningen är allergiska och har varslat om detta. Tf enhetschef hade föregående vecka diskuterat med installatör men denne stod i morse på mottagningen och påbörjade arbetet. Arbetet beräknas pågå onsdag, torsdag denna vecka (vecka 24), skriver arbetsgivaren i ett mail till Arbetsmiljöverket.

Åtgärder som planeras är bland annat alternativa arbetsplatser i annan korridor och extra städning som har beställts samt en förfrågan som gått till fastighetsavdelning Region Västmanland kring att tillfälligt få installera extra luftrenare.

För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2017/031086.

Kategorier
Nyheter

Skyddsombud larmar på Kulturskolan i Sala

Ett skyddsombud från Lärarförbundet larmar om bristande arbetsmiljö. Nu väntar sannolikt ett besök från Arbetsmiljöverket.

I egenskap av skyddsombud har den anställde vid ett flertal tillfällen noterat ett antal brister i arbetsmiljön som hen också har påtalat för arbetsgivaren. Med stöd av 6 kap. 6 a § arbetsmiljölagen begär skyddsombudet att nedanstående åtgärder ska vidtas för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö:

 • Det finns i dagsläget inga arbetsplatser där medarbetarna kan utföra ett arbete med planering etc. utan att bli störda av övrig verksamhet. Några har sina arbetsplatser i det gemensamma personalrummet som även är väntrum för besökare och sammanträdesrum. I detta utrymme finns även en massagestol som används flitigt, men som endast har inramats med bokhyllor och skärmar bl.a. Några av lärarna får ha sitt arbetsrum där man även bedriver gruppundervisning och några har sina arbetsplatser förlagda i rum där material förvaras.
 • Det finns inget vilorum där personalen kan gå undan och vila ostört.
 • Det finns inget personalrum där personalen kan sitta utan att störas av annan verksamhet.
 • Då detta är en verksamhet där en hel del tunga instrument används finns det behov av en hiss. Det finns i dagsläget därför ingen möjlighet för elever, personal och vårdnadshavare med funktionshinder att ta sig till övervåningen. Detta blir ju även ett arbetsmiljöproblem för personalen när man måste bära tung utrustning i trapporna.
 • Det är dålig/obefintlig ljudisolering mellan rummen och mellan våningarna, vilket stör annan undervisning och även personal som arbetar med eget.

Arbetsgivaren svarar framställan genom att föreslå kortsiktiga lösningar för att mildra nuvarande situation. Arbetsgivaren skriver även att: ”Det krävs omfattande åtgärder för att kunna anpassa nuvarande lokaler. Bristen på tillgänglighet (hiss), samt behov av personalrum och ytterligare något arbetsrum har under en tid varit i fokus”. Planer fanns att installera och åtgärda detta under sommaren 2016. Fastighetschefens bedömning har dock varit att ”hiss-frågan” kan bli betydligt mer komplex än vi förutsett. Det räcker inte med att installera hiss – det kan även krävas andra relativt omfattande åtgärder för att göra lokalerna tillgängliga och säkra. Det kan handla om åtgärder i korridorer, trapphus, dörrposter, toaletter, med mera. Frågan har belysts i den långsiktiga lokalstrategi som skolnämnden beslutade om i oktober, samt i det strategiska inspel som behandlas av nämnden i januari.

Arbetsmiljöverket kommer nu sannolikt att bestämma en träff mellan parterna för att diskutera en eventuell lösning.

För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2017/029546.

Kategorier
Nyheter

Efter larm från skyddsombud – föreläggande med vite

Efter att ett skyddsombud från Lärarförbundet larmat om bristande arbetsmiljö på Wijkmanska Gymnasiet i Västerås beslutade Arbetsmiljöverket om föreläggande med vite.

”Lärare och elever får huvudvärk, yrsel och illamående när de vistas i klassrummen”. Vid Arbetsmiljöverkets inspektion kunde de konstatera att luftkvalitén skiftade mellan olika klassrum.

Gymnasiet har inte gjort någon mätning av luftkvaliteten i klassrummen. Lokalerna är godkända enligt OVK men med anledning av att lokalerna inte är dimensionerade för det antal personer som vistas där samtidigt bedömer myndigheten att det finns skäl att misstänka att luftkvaliteten i klassrummen inte är tillfredställande. Det finns därför anledning att gymnasiet genomför en undersökning av luftkvaliteten i klassrummen utifrån koldioxidhalt och temperatur.

Elever, lärare, kurator och sjuksyster tillbringar större delen av sina arbetsdagar i lokaler som helt saknar tillgång till dagsljus. Tillgång till dagsljus är en viktig del i en god arbetsmiljö. Dagsljus har, förutom som belysning, ett egenvärde då det ger fysiologiskt nödvändig stimulans för bl.a. människans dygns- och årsrytmer samt orientering i tid och rum. Förutom att vara en källa för dagsljus ger fönster också möjlighet till utblick.

Bristerna är sådana att det finns skäl att bifalla skyddsombudets framställning och förelägga gymnasiet att vidta ovan angivna åtgärder. Föreläggandet bör förenas med ett vite som kan bestämmas till skäligt belopp 200 000 kronor att senast den 1 november 2017 ha vidtagit åtgärder vid ovanstående arbetsställe.

För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2016/050839.