Kategorier
Nyheter

Skyddsombudsrätt: Rätt till ledighet

I serien skyddsombudsrätt går vi igenom skyddsombudens rättsliga ställning och olika verktyg som skyddsombuden kan använda.

Rätt till ledighet (6 kap. 5§ AML):
Skyddsombud behöver vara lediga för att kunna utföra sina uppdrag.
Skyddsombud har rätt till den ledighet som fordras och kan delas in i två typer:

 • Ledighet vid akuta situationer
 • Löpande skyddsarbete

Bristande tid ska i princip inte lägga hinder i vägen för skyddsombuden att fullgöra sina viktiga uppgifter på ett tillfredsställande sätt. Ett skyddsombud måste kunna gå ifrån sitt arbete för att fullfölja sitt uppdrag.

Exempel på ledigheter som inte är akuta kan vara då skyddsombuden har behov att:

 • Utbilda sig
 • Samtala med de arbetstagare som de företräder
 • Samtala med den närmaste arbetsledaren
 • Genomföra skyddsronder
 • Delta i skyddskommittén
 • Medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet
 • Läsa in handlingar före möten
 • Ägna tid åt visst efterarbete efter möten
 • Medverka som stöd vid rehabiliteringssamtal
 • Samråda med arbetsgivaren vid anmälan om arbetsskada
 • Medverka vid inspektioner från Arbetsmiljöverket
 • Kontakta olika statliga myndigheter, som exempelvis Arbetsmiljöverket

Det kan vara svårt för arbetsgivaren att förstå hur mycket ledig tid som ett skyddsombud behöver för att uppfylla sitt uppdrag. Det kan därför vara värdefullt om skyddsombudet gör en lista på vilka uppgifter som uppdraget innebär och ungefär hur lång tid dessa tar.

Källa: Skyddsombuds och arbetsmiljöombudsrätt, Maria Steinberg.
Kategorier
Nyheter

Skyddsombudsrätt: Stopprätten

I serien skyddsombudsrätt går vi igenom skyddsombudens rättsliga ställning och olika verktyg som skyddsombuden kan använda.

Stopprätten (6 kap. 7§ AML):
Skyddsombud har rätt att stoppa ett visst arbete. Visst arbete betyder att stoppen ska avgränsas och endast gälla det arbete som orsakar den omedelbara faran.

En arbetsmiljöutredning beskrev exempel på stopprätt. ”Visst arbetsutrymme” där risk finns för ”gasförekomst eller liknande” och ett annat där risk för kroppsskada föreligger.
Skyddsombuden har sedan 2010 även rätt att stoppa inhyrda arbeten.

Skyddsombuden har rätt att stoppa ett ensamarbete ur skyddssynpunkt. Det är mycket lägre krav än omedelbar och allvarlig fara. Det beror på att ensamarbete innebär en speciell risk. Enligt en undersökning uppgav skyddsombuden att ensamarbete låg bakom 14% av alla stopp. Det flesta stopp innebar risk för rån vid ensamarbeten inom handeln.

Observera att skyddsombuden alltid ska, om tid finns, meddela arbetsgivaren om tilltänkta åtgärder innan stoppet. Förutsättningen är att tid finns. Även kallat för ”hot om stopp”.

Källa: Skyddsombuds och arbetsmiljöombudsrätt, Maria Steinberg.
Kategorier
Nyheter

Ny arbetsmiljöstandard på framfart

Över 6300 personer dör varje dag från arbetsrelaterade olyckor eller sjukdomar – det är nästan 2,3 miljoner varje år. För att bekämpa problemet utvecklar ISO en ny standard, ISO 45001.

Bördan för arbetsskador och sjukdomar är betydande, både för arbetsgivare och för den bredare ekonomin, vilket leder till förluster från förtidspension, personalbrist och stigande försäkringspremier. För att bekämpa problemet utvecklar ISO en ny standard, ISO 45001, Hälso- och säkerhetshanteringssystem – Krav som hjälper organisationer att minska denna börda genom att tillhandahålla en ram för att förbättra arbetstagarnas säkerhet, minska riskerna på arbetsplatsen och skapa bättre och säkrare arbetsförhållanden , över hela världen.

Standarden utvecklas för närvarande av en expertkommitté för arbetshälso- och säkerhetsexperter och följer andra generella hanteringssystemmetoder som ISO 14001 och ISO 9001. Den kommer att ta hänsyn till andra internationella standarder på området, såsom OHSAS 18001, den internationella Arbetsorganisationens ILO-OSH-riktlinjer, olika nationella standarder och ILO: s internationella arbetsstandarder och konventioner.

Läs mer om ISO 45001 här.

Kategorier
Nyheter

Nytt avtal mellan SKL och fack ska lyfta arbetsmiljön

Kommunal och övriga fack har tecknat ett nytt samverkansavtal om arbetsmiljö med SKL, Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta, skriver Kommunalarbetaren.

Det nya avtalet börjar gälla den 1 november i år. Det avtal som fanns tidigare, FAS 05, har fått mycket kritik. Enligt Kommunal har många fått information på APT-möten om till exempel schemaförändringar eller semester då facket inte alltid varit delaktigt.

Vinsten, enligt Johan Ingelskog (enhetschef, arbetsplats- och avtalsenheten, Kommunals förbundskontor), är att avtalet nu lyfter upp att arbetsmiljön nu utgår från arbetsplatsen där man bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Läs hela artikeln här.

Kategorier
Nyheter

Omfattande brister i arbetsmiljön på företag i Kolsva

Företaget Kohlswa Maskin och transport har omfattande brister i arbetsmiljön. Det framkommer efter en inspektion gjord av Arbetsmiljöverket.

Under inspektion framkom det bland annat att företaget inte har riskbedömt sin verksamhet systematiskt. Företaget saknar även rutiner för att i förebyggande syfte regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon arbetstagare kan komma att drabbas av ohälsa och olycksfall.

Vidare har företaget inte fördelat uppgifterna i verksamheten, så att en eller flera chefer, arbetsledare eller andra arbetstagare får i uppgift att verka för att risker i arbete förebyggs. Av uppgiftsfördelningen ska det tydligt framgå vem som ska göra vad i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Företaget har inte säkerställt att arbetstagarna och skyddsombud ges möjlighet att medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet och de saknar en rutin för hur intern rapportering ska gå till i det fall någon av arbetstagarna råkar ut för ohälsa, olycksfall eller ett allvarligt tillbud i arbetet.

Bristerna måste vara åtgärdade senast den 5 december 2017 då Arbetsmiljöverket planerar ett återbesök.

För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2017/031001.
Kategorier
Nyheter

Undersökning kring belastning krävs på Coop

Coop Konsum i Västerås behöver undersöka den belastningsergonomiska arbetsmiljön. Det kräver Arbetsmiljöverket efter en inspektion.

Det saknas enligt inspektionen en riskbedömning specifikt för de belastningsergonomiska förhållandena på arbetsplatsen. Vid inspektionen gick de dock igenom en bedömningsmodell som heter KIM1 som kan användas vid undersökning av de belastningsergonomiska riskerna i verksamheten. Eventuella brister ska uppföras på en tidsplanerad handlingsplan.

Länk till KIM1 hittar ni här: Bedöm risker vid manuell hantering

Arbetsplatsen behöver även aktivera sina rutiner för att fånga upp olycksfall och tillbud samt för att utreda bakomliggande orsakerna till de händelser av ohälsa, olycksfall och allvarliga tillbud som inträffar i verksamheten.

Bristerna måste vara åtgärdade senast den 4 december 2017.

För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2017/033387.
Kategorier
Nyheter

AV kräver snabba åtgärder från företag i Sala

Arbetsmiljöverket kräver snabba åtgärder från företaget Mikael. Robin. Martin. Bygg i Sala efter en inspektion. Företaget fick tre dagar på sig.

Företaget använder prefabricerad byggnadsställning för arbete på fasad och som skydd mot fall från angränsande tak på byggarbetsplatsen. Ställningarna saknar fotlister och i några fall har diagonalstag ersatts med spännband.

Ställningen vid garagebyggnaden har stege som tillträdesled. På ställen där arbetstagare kan komma att vistas är inte risken för fall tillräckligt förebyggd, tex där fallskyddet på husets gavel ansluter mot ställningens räcke.

På byggarbetsplatsen finns en byggsåg som saknar klyvkniv och klingskydd. Bas-U ska organisera skyddsverksamheten på arbetsplatsen tillsammans med de företag som bedriver verksamhet på byggarbetsplatsen.

Företaget måste nu åtgärda bristerna senast imorgon den 25 augusti 2017.

För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2017/040440.
Kategorier
Nyheter

Arbetsmiljöbrister på bilfrakt i Västerås

Företaget Johans Bilfrakt från Västerås har brister i sitt arbetsmiljöarbete. Det framkommer efter en inspektion gjord av Arbetsmiljöverket.

Vid inspektionen framkom att företaget undersöker sin verksamhet via en skyddsrond 1-2 ggr/år. De kunde dock inte uppvisa dokumentation, inklusive riskbedömning och handlingsplan, från den senast gjorda skyddsronden.

Företaget kunde heller inte visa upp skriftliga rutiner för undersökning och riskbedömning, det vill säga rutiner för när, hur, hur ofta och av vem skyddsronden inklusive riskbedömning och handlingsplan ska genomföras. Enligt uppgift gjorde företaget en allmän riskbedömning av ett flertal arbetsmoment för flera år sedan, vid inspektionen visade företaget upp dokumentation av denna riskbedömning inklusive handlingsplan. Handlingsplanen saknade dock uppgifter om när åtgärderna skulle vara genomförda och hur och när de har kontrollerats.

Företaget redogjorde vid inspektionen muntligt för övergripande rutiner för första hjälpen och krisstöd, men de kunde inte visa upp skriftliga, aktuella sådana. De saknar även säkerhetsrutiner för de våld- och hotsituationer som kan uppstå i verksamheten.

Arbetsmiljöverket vill att företaget åtgärdar bristerna senast den 16 oktober 2017.

För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2017/018895.
Kategorier
Nyheter

Fallrisker på Intersport i Köping

Intersport på Big Inn i Köping har arbetsmiljöbrister. Det kunde Arbetsmiljöverket konstatera efter en inspektion på arbetsplatsen.

Butiken kunde inte uppvisa rutiner som beskriver hur de ska arbeta med delar av sitt systematiska arbetsmiljöarbete. De kunde inte heller uppvisa en skriftlig riskbedömning.

Butiken har ett lagerutrymme som nås via stege och som ej har räcke vilket innebär risk för fall. Det finns inget skydd mot fall. Nu måste arbetsplatsen ordna arbetet så att olycka genom fall förebyggs. Skyddsräcke ska uformas så att det begränsar fallrisken, det ska hindra fall över, genom eller under räcket. För tillträde ska det finnas fast uppstigningsannordning, i första hand ska en trappa väljas. Arbetsplatsen måste även undersöka att taket där de förvarar lagerlådorna är dimensionerat för den belastning som det utsätts för.

Arbetsmiljöverket vill även kontrollera de ställda kraven varpå de gör ett återbesök den 15 november 2017.

För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2017/034506.
Kategorier
Nyheter

Inspektion efter tillbud i Norberg

Arbetsmiljöverket var hos företaget Peter Johansson Industriservice den 4 augusti 2017. Inspektionen genomfördes med anledning av en allvarlig händelse som inträffat hos företaget.

Läs mer om händelsen här.

Myndigheten kunde konstatera att företaget har bristfälliga instruktioner för arbetet med att lasta av och lasta på tunga föremål i verkstaden. Arbetsmiljöverket bedömer således att detta medför en risk för olycka.

Nu måste företaget ta fram instruktioner för att säkert lasta av och lasta på tunga föremål vid verkstaden. De måste se till att instruktionen är känd bland sina arbetstagare. Detta måste det kunna visa upp för Arbetsmiljöverket som planerar ett återbesök den 1 november 2017.

För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2017/036790.