Kategorier
Nyheter

Anställd hotad och träffad av sten på gruppboende

En anställd på ett boende i Norberg fick motta hot och blev träffad av en sten som en klient kastade. Det framgår av en anmälan till Arbetsmiljöverket.

Enligt anmälan ska en klient ha sparkat en anställd hårt på låret, blivit spottad i ansiktet och i håret. Klienten ska även ha slagit den anställde på armen.

Vidare skriver anmälaren att klienten kastade sten på en anställd och hotade personen med en stor glasskärva. Stenen ska ha träffat den anställde och klienten avvek med glasskärvan.

För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2019/039429.
Kategorier
Nyheter

Fraktur på pekfinger efter arbetsplatsolycka

En anställd på ett företag i Norberg skadade sig i pekfingret och underarmen efter en arbetsplatsolycka. Det framgår av en anmälan.

Enligt anmälan ska olyckan ha inträffat på grund av en felaktigt fastsatt hylsa på en mutterdragare.

Den anställde ska ha fastnat med arbetshandsken i hylsan under rotering där handen och armen roterade med. Den anställde lyckades stänga av maskinen själv, men ådrog sig dock en fraktur på vänster pekfinger och även ett ben i underarmen.

För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2019/030669.
Kategorier
Nyheter

Person överkörd på arbetsplats i Norberg

En person blev överkörd av en lastmaskin på en arbetsplats i Norberg. Det framgår av en anmälan till Arbetsmiljöverket.

En chaufför i en lastmaskin höll på att städa kring en kutterspånsficka efter att ha lastat. Medan hen backade maskinen körde han på en gående person så att dennes båda underben kördes över av hjullastarens ena däck.

Enligt rapporter från sjukhus ska båda benen vara brutna på tre ställen under knät samt att en kraftig blödning uppstått i ett av benen.

För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2019/031467.
Kategorier
Nyheter

Halkade – fick sandlåda på huvudet

En anställd på ett företag i Fagersta skadade sig i en arbetsplatsolycka i Norberg. Det framgår av en anmälan till Arbetsmiljöverket.

Enligt arbetsgivaren skulle två anställda vända en ram på en sandlåda för hand, då den ena anställde halkade/snubblade och sandlådan föll på hens huvud.

Enligt anmälan var den drabbade personen anställd på ett företag i Fagersta, men olycka ska ha skett på en skola i Norberg.

För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2019/029276.
Kategorier
Nyheter

Fysiskt våld på HVB-hem i Norberg

Enligt en anmälan till Arbetsmiljöverket ska en personal på ett HVB-hem i Norberg blivit utsatt för fysiskt våld.

Enligt anmälan kom personalen till jobbet 07.30, då nattpersonalen gick hem. På enheten var hen, en vikarie och tre klienter. En av klienterna skulle till skolan varav personalen tar beslut om att vikarien skulle skjutsa klienten och hen stannade kvar själv på enheten.

En av klienterna skulle ha varit hämtad av polisen för transport till SiS kl 07.00 vilket blev försenat och den klienten sov när incidenten inträffade. Den klienten som var vaken var irriterad och hade varit ostabil dagen innan. Klienten gick plötsligt till anfall och personalen fick mottaga ett flertal hårda slag innan hen kunde backa. Klienten kastade då saker i huset och hen kunde låsa in sig på kontoret. Hen kontaktade teamledaren på närliggande enhet som tog med sig personal och var där på cirka 5 minuter.

För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2018/051470.
Kategorier
Nyheter

HVB-hem i Norberg har bristande SAM

Ett HVB-hem i Norberg har ett bristande systematiskt arbetsmiljöarbete och oklara rutiner för kränkande särbehandling. Det menar Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverket menar att arbetsplatsen saknar tydliga rutiner som säkerställer att de gör regelbundna undersökningar och riskbedömningar av de fysiska, organisatoriska och sociala arbetsförhållandena som kan medföra risker i arbetsmiljön, i alla delar av deras verksamhet.

Om sådana rutiner saknas kan det leda till att risker för ohälsa eller olycksfall inte upptäcks, bedöms eller åtgärdas.

Se 5, 8 och 10 §§ AFS 2001:01.

Arbetsplatsen har inte heller gjort en fördelning av arbetsmiljöuppgifterna i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöverket menar att om inte arbetsmiljöuppgifterna fördelas till chefer, arbetsledare eller andra arbetstagare i tillräcklig grad och med tillräcklig spridning riskerar arbetet bli tungrott och att vissa uppgifter inte genomförs. Risk finns även för att arbetsmiljöarbetet sker vid sidan av den dagliga verksamheten och därmed inte blir verkningsfullt.

Se 6 och 7 §§ AFS 2001:01.

Arbetsplatsen har dessutom inte på ett tydligt sätt klargjort för alla arbetstagare att kränkande särbehandling inte accepteras. Efter inspektionen är det är inte klargjort vad som menas med kränkande särbehandling. Förekomst av kränkande särbehandling är en risk för ohälsa men är också ett arbetsmiljöproblem i sig då det riskerar att leda till att vissa hamnar utanför arbetsplatsens gemenskap.

Se 13 § AFS 2015:04, 4 och 10 §§ AFS 2001:01 samt 3 kap. 2 § AML.
För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2018/018119.
Kategorier
Nyheter

Företag i Norberg behöver undersöka risker för kvarts

Efter att Arbetsmiljöverket har inspekterat en arbetsplats i Norberg ställer myndigheten krav. Det framgår av ett inspektionsmeddelande.

Enligt myndigheten har företaget inte tillräckligt utifrån en riskbedömning för exponering för kvartshaltigt
damm på byggarbetsplatsen valt åtgärder för att minska exponeringen.

Företaget behöver se till att åtgärderna beskrivs bättre i deras riskbedömning så att exponeringen blir så låg som möjligt. Se 8 § AFS 2015:02.

Myndigheten låter även meddela att de som leder och utför arbetet som medför exponering för kvartshaltigt material kan sakna tillräckliga kunskaper om hälsorisker som är förknippade med hantering av kvartshaltigt material och hur dessa risker ska förebyggas. Detta då det vid inspektionen framkom att företaget tidigare inte har haft med kvartsrisker i sina riskbedömningar och arbetsmiljöplaner.

Se 22 § AFS 2015:02.
För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2018/025782.
Kategorier
Nyheter

Dom: Avsaknad av arbetsmiljöplan

Ett företag i Norberg blir nu tvungna att betala staten 10 000 kronor. Det framgår av en dom från Förvaltningsrätten i Karlstad.

I domen beskriver förvaltningsrätten vidare: Det har vid Arbetsmiljöverkets inspektion konstaterats att företaget har utfört arbete som enligt föreskrifter kräver att en arbetsmiljöplan upprättas och finns tillgänglig. En sådan arbetsmiljöplan ska upprättas innan byggarbetsplatsen har etablerats, vilket inte gjorts av företaget.

Läs även: Sanktionsavgift för arbete vid Kärrgruvan i Norberg

Att en av företagets anställda fått instruktioner om arbetsmiljö och säkerhet är inte tillräckligt för att kravet på arbetsmiljöplan ska anses uppfyllt. Undantaget från kravet är inte heller tillämpligt eftersom arbetet pågått under längre tid än två dagar i följd. Det föreligger därmed grund för att påföra företaget en sanktionsavgift. Sanktionsavgiftens storlek är i enlighet med gällande föreskrifter.

Något skäl att sätta ned avgiften har inte framkommit. Förvaltningsrätten finner därför att Arbetsmiljöverkets ansökan ska bifallas, och att företaget ska betala staten en sanktionsavgift om 10 000 kr.

För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2017/040002.
Kategorier
Nyheter

Anställd halkade på plåtkant – fick sy

En anställd på Norbergstrappan i Norberg fick sy efter att ha halkat på en plåtkant. Det framkommer av en anmälan till Arbetsmiljöverket.

Enligt anmälan halkade den anställde och slog i smalbenet på en vass plåtkant och slog upp ett stort jack på smalbenet. Den anställde har uppsökt akuten där hen fick sy 15 stygn.

För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2017/065266.
Kategorier
Nyheter

Sanktionsavgift för arbete vid Kärrgruvan i Norberg

Genom att inte se till att en arbetsmiljöplan upprättades innan byggarbetsplatsen etablerades har företaget brutit mot byggnads- och anläggningsarbete.

Vid en inspektion den 7 och 8 juni 2017 på byggarbetsplatsen Kärrgruvan, Bolagshagen i Norberg uppmärksammade Arbetsmiljöverket att det pågick byggnadsarbete där det utfördes arbete med sådana kemiska eller biologiska ämnen som medför särskild fara för hälsa och säkerhet eller som omfattas av krav på medicinsk kontroll, utan att företaget hade sett till att en arbetsmiljöplan hade upprättats innan arbetet påbörjades

Genom att inte se till att en arbetsmiljöplan upprättades innan byggarbetsplatsen etablerades har företaget brutit mot 8 § AFS 1999:3 om byggnads- och anläggningsarbete. Företaget ska därför betala en sanktionsavgift om 10 000 kronor.

Tips: Se 8 kap. 5 – 10 §§ arbetsmiljölagen samt 8 § och 101 § Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 1999:3) om byggnads- och anläggningsarbete.

För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2017/040002.