Kategorier
Nyheter

Rättspraxis: Skyddsombuds planerings- och informationsrätt

AD (Arbetsdomstolen) har prövat skyddsombudens planeringsrätt och rätten att få del av olika slag av handlingar. Här tar vi upp två olika exempel.

AD 2007 nr 70 (Planeringsfallet)

Ett huvudskyddsombud bjöds inte in att delta i planeringen vid ändringen av ett personalutrymme. Information hade getts till facket enligt 19 § MBL och förhandlingen hade slutat i oenighet. Trots detta inleddes ändringen av lokalen. Ett samrådsmöte hölls dock senare som huvudskyddsombudet bjöds in till via en uppmaning från den fackliga organisationen. Huvudskyddsombudet deltog varpå arbetsgivaren ansåg att de hade bjudit in skyddsombudet även om det var vid ett senare tillfälle.

AD redogjorde för de regler som gäller enligt 6 kap. 4 § AML. Skyddsombud har rätt att delta i planeringen i varje stadium som är av betydelse ur arbetsmiljösynpunkt (prop. 1976/77:149 s. 336). AD fann att huvudskyddsombudet helt undandragits

”möjlighet att delta i planeringen av lokaländringarna innan dessa i praktiken börjat genomföras genom att bolaget lät ta bort det befintliga mat- och pausutrymmet”.

AD fann att bolaget hade hindrat skyddsombudet genom att bryta både mot 6 kap. 4, 6, 10 och 11 §§ AML och 3 § Förtroendemannalagen. AD påminde om att både MBL och AML måste iakttas samtidigt (AD 1980:4).

Huvudskyddsombudet erhöll 35 000 kronor i skadestånd och den fackliga organisationen erhöll lika mycket.

Kommentar:

Ett skyddsombud har rätt att delta i planeringen även om medbestämmandeförhandlingar ska eller har genomförts.

AD 2014 nr 48 (Servicebilar)

Frågan handlade om ett lokalt skyddsombud, som också var huvudskyddsombud hade rätt att delta i planeringen då servicebilar köptes in centralt av huvudkontoret.

Den fackliga organisationen ansåg att huvudskyddsombudet på filialen (som även var lokalt skyddsombud) hade hindrats då bolaget köpt in servicebilar utan att skyddsombudet varit delaktig i processen.

Arbetsdomstolen slog fast att uppdraget som skyddsombud är knutet eller bundet till ett arbetsställe. Beslutet om vilka bilar som skulle köpas in fattades inte vid det arbetsställe där skyddsombudet var verksam, utan fattades centralt. AD fann att skyddsombudet inte hade hindrats.

Kommentarer:

Slutsatsen är att ett skyddsombud från ett arbetsställe inte har rätt att delta i planeringen på ett annat arbetsställe, även om de arbetstagare som ombudet företräder berörs av beslutet. Domen ger ett intryck av att de enda som har rätt att delta i planeringen är skyddsombud som företräder arbetstagarna på det centrala arbetsstället.

Källa: Maria Steinberg, Skyddsombudsrätt (2018)
Kategorier
Nyheter

Hindrad som skyddsombud?

Upplever du att du hindras i ditt uppdrag som skyddsombud? Vi listar lagarna och tipsar om vägar att gå.

När arbetsgivaren hindrar dig som skyddsombud från att fullgöra dina uppgifter enligt arbetsmiljölagens regler har det skett en kränkning. Även om du, på grund av ditt uppdrag fått försämrade anställningsvillkor eller arbetsförhållanden har det skett en kränkning.

Ett hinder kan vara när skyddsombudet:

 • Vägras tillträde till lokal, avdelning eller område som ingår i skyddsområdet.
 • Inte får medinflytande i planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder, arbetsorganisation samt användning av ämnen som kan medföra ohälsa eller olycksfall.
 • Inte får medinflytande vid upprättande av handlingsplaner enligt 3 kap. 2a § arbetsmiljölagen när det gäller det systematiska arbetsmiljöarbetet (regelbundet undersöka arbetsförhållandena, riskbedöma, genomföra åtgärd, följa upp åtgärd), arbetsanpassning och rehabilitering.
 • Inte får ledighet för uppdraget.
 • Inte får handlingar, upplysningar och nödvändig information.
 • Inte får adekvat utbildning.

Eller om:

 • Arbetsgivaren ignorerar ett skyddsombudsstopp.
 • Arbetsgivaren inte aktivt underlättar ombudets uppdrag.

Skydd av skyddsombudet:

6 kap. 10 § arbetsmiljölagen

Om arbetsgivaren hindrar skyddsombudet från att fullgöra sina uppgifter enligt arbetsmiljölagens regler har det skett en kränkning. Även när skyddsombudet på grund av sitt uppdrag fått försämrade anställningsvillkor eller arbetsförhållanden har det skett en kränkning.

Om det skett intrång i skyddsombudets eller i skyddskommittéledamotens uppdrag som skyddas i arbetsmiljölagen 6 kap. 10 och 15 §§, förtroendemannalagen (FML) och MBL kan arbetsgivaren vara skadeståndsskyldig. Den lokala fackliga organisationen ska då kräva skadestånd i en tvisteframställan enligt 6 kap. 11 § arbetsmiljölagen, 10 § FML och 64 § MBL.

Observera att du, om detta sker endast kan hävda din rätt genom förhandling via din lokala fackliga organisation, inte genom att lämna in en hänvändelse (6 6a).

Skydd av skyddskommittéledamot:

6 kap. 15 § arbetsmiljölagen

En ledamot av en skyddskommitté har samma skydd som ett skyddsombud ifråga om rätt till ledighet för uppdraget, skydd mot försämrade anställningsvillkor och arbetsförhållanden samt även samma skydd mot hinder och kränkningar i sitt uppdrag.

Ett hinder kan vara när ledamoten inte får medinflytande innan arbetsgivaren beslutar i frågor som berör arbetstagarnas arbetsmiljö, exempelvis:

 • Företagshälsovård.
 • Handlingsplaner enligt 3 kap. 2a § arbetsmiljölagen.
 • Planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder och av ändrad arbetsorganisation samt användning av ämnen som kan medföra ohälsa eller olycksfall.
 • Upplysning och utbildning rörande arbetsmiljö.
 • Arbetsanpassnings- och rehabilitering på arbetsstället.

Facklig förtroendeman. Förtroendemannalagen:

Skyddsombud och ledamot av skyddskommitté utsedda av fackförbundet skyddas av förtroendemannalagen (FML) mot trakasserier av arbetsgivaren. Arbetsmiljölagen skyddar även mot trakasserier från övriga anställda och konkurrerande arbetstagarorganisationer.

Förtroendemannalagen ger också skyddsombudet rätt till lämpligt utrymme för att förvara handlingar och lämplig lokal för möte med de anställda.

Arbetsgivaren ska varsla förbundet och underrätta skyddsombudet senast två veckor före en förändring av skyddsombudets arbets- eller anställningsförhållanden. Ett skyddsombud är en facklig förtroendeman och har ett förstärkt anställningsskydd vid arbetsbrist.

Den lokala fackliga organisationen kan använda sig av tolkningsföreträde enligt 9 § förtroendemannalagen när det gäller bland annat tillträdesrätt, rätt att disponera lokal och utrymme, rätt till ledighet och rätt till fortsatt arbete vid driftsinskränkningar. Om arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal förs normalt förhandlingar på lokal och central nivå för att därefter vid oenighet väcka talan i Arbetsdomstolen.

Om arbetsgivaren inte är bunden av kollektivavtal förs förhandlingar endast på en nivå (lokal) och talan väcks i tingsrätt. Om tvistefrågan rör förhållandet mellan skyddsombudet och annan arbetstagare eller den som råder över främmande arbetsställe ska talan väckas i tingsrätt.

Föreningsrättskränkning:

Lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL).

Om arbetsgivaren agerar gentemot skyddsombudet eller ledamot av skyddskommittén på grund av att dennes fackliga uppdrag kan det innebära att skyddsombudets och fackförbundets föreningsrätt kränks.

Tidsgränser för tvister:

Rättigheten att gå till domstol har tidsgränser. I arbetsmiljölagen 6 kap. 12 § finns två tidsgränser. Motparten ska inom fyra månader från det att händelsen inträffade underrättas om att man vill ta upp en tvist. När lokal och central tvisteförhandling avslutats har facket fyra månader på sig att väcka talan i domstol.

Lokal förhandling enligt medbestämmandelagen 64 § ska begäras inom fyra månader efter det att facket fått kännedom om frågan eller senast inom två år efter händelsen.

Källa: lo.se
Kategorier
Nyheter

Skyddsombud i Köping kräver bättre larm

Ett skyddsombud på ett LSS-boende i Köping har anmält sin arbetsgivare Köpings kommun till Arbetsmiljöverket. Det framgår av en hänvändelse (6 6a).

Skyddsombudet beskriver en händelse som inträffade i april i år då en boende ska ha blivit våldsam och aggressiv och där den boende även ska ha gett sig på de anställda fysiskt och inredningen på boendet. Situationen ska ha varit så allvarlig att polis blev kallad under hela sex tillfällen under en och samma vecka.

”Ren tur att larmet fungerade”

Larmet som de anställda har använt har enligt skyddsombudets framställan slutat att fungera. Det ska ha varit ett analogt system med en direkt kontakt med SOS-alarm och fungerat så att polisen kunnat komma in på avdelningen. Skyddsombudet beskriver det som ren tur att ett av larmen fungerat under tiden då den boende blev våldsam. Skyddsombudet begär nu att de anställda får ett larm med en direktkontakt med SOS-alarm, detta för att upprätthålla säkerheten för de anställda på boendet.

”Svaret är nej”

I arbetsgivarens svar skriver chefen på boendet att ett larm, likt det som tidigare har funnits inte kommer att införskaffas. Åtminstone inte i nuläget. Vidare skriver chefen att det nya larmet kommer att fungera genom att SOS-alarm kopplar larmet till ett vaktbolag i Köping där väktare kan hålla kontakt med de anställda och vid behov kan koppla larmet vidare till polisen. Chefen avslutar med att berätta att minst två larm kommer att införskaffas till boendet.

För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2019/037340.
Kategorier
Nyheter

Efter larm av skyddsombud – Köpings kommun måste betala vite

Köpings kommun kommer att få betala ett vite om 40 000 kronor. Det framgår av en dom från förvaltningsrätten i Stockholm.

Ett huvudskyddsombud begärde i en skrivelse som kom in till myndigheten den 13 november 2017, att Arbetsmiljöverket skulle meddela ett föreläggande eller förbud enligt 7 kap. 7 § arbetsmiljölagen mot Köpings kommun avseende vidtagande av åtgärder för att förbättra arbetsmiljön på Nordlund i Köpings kommun.

Läs också: Föreläggande med vite på Nordlund i Köping

I domen beskrivs ärendet bland annat som följande:

Krav ett:

Enligt Arbetsmiljöverkets föreläggande skulle kommunen utföra en undersökning av arbetsförhållandena med avseende på organisatoriska och sociala faktorer i verksamheten. Undersökningen skulle även omfatta om arbetstagarna har kännedom om bl.a. vilka arbetsuppgifter de ska utföra, vilket resultat som ska uppnås m.m.

Förvaltningsrätten:

Enligt förvaltningsrättens mening framgår inte om arbetstagarna har kännedom om vilka arbetsuppgifter de ska utföra, vilket resultat som ska uppnås m.m. Det framgår inte heller om arbetstagarna har kännedom om sina befogenheter i samband med detta. Mot denna bakgrund anser förvaltningsrätten att kommunen inte uppfyllt krav ett i sin helhet. Riskbedömningen är inte klar och undersökningen är inte klar i sin helhet. Vad kommunen anfört i denna del förändrar inte denna bedömning.

Krav två och tre:

Enligt Arbetsmiljöverkets föreläggande skulle kommunen utifrån resultatet av riskbedömningen, i en skriftlig tidsatt handlingsplan ange de åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och som inte genomförs omedelbart. Vidare skulle både arbetstagare och skyddsombud ges möjlighet att medverka i uppfyllandet av krav ett och krav två.

Förvaltningsrätten:

Förvaltningsrätten har ovan funnit att riskbedömningen av arbetsmiljön och undersökningen i sin helhet inte är slutförd. Mot denna bakgrund anser förvaltningsrätten, i likhet med Arbetsmiljöverket, att kommunen inte heller upprättat en adekvat handlings- och åtgärdsplan. Med hänsyn till detta kan inte heller arbetstagarna eller skyddsombud anses haft möjlighet att medverka i uppfyllandet av kraven. Det bör dock beaktas att arbetstagarna deltagit i den del av undersökningen som har genomförts.

Sammanfattning:

Av ovan framgår att kommunen genom den genomförda enkätundersökningen delvis får anses ha uppfyllt krav ett. Vid genomförandet av undersökningen har arbetstagarna också getts möjlighet att medverka. Enligt förvaltningsrättens mening är dessa omständigheter som innebär att vitet bör sättas ner något ytterligare utöver vad Arbetsmiljöverket medgett. Arbetsmiljöverkets ansökan ska därmed bifallas delvis och ett vite om 40 000 kr ska därmed dömas ut.

För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2018/048582.
Kategorier
Nyheter

Skyddsombud agerade mot pastorat – avvisas av Arbetsmiljöverket

Ett regionalt skyddsombud agerade mot ett pastorat i Köping. Arbetsmiljöverket överväger dock att avvisa begäran enligt en underrättelse.

Det regionala skyddsombudet begärde i en skrivelse att Arbetsmiljöverket skulle meddela ett föreläggande eller förbud enligt 7 kap. 7 § arbetsmiljölagen mot ett pastorat avseende brister i arbetsmiljön. På grund av ombudets begäran inspekterade Arbetsmiljöverket arbetsstället. Vid inspektionen uppgav skyddsombudet att hen återkallade den del av sin framställan som avsåg ”individ och specifika individer”.

Läs även: Skyddsombud agerar mot pastorat i Köping

Efter inspektionen inkom skyddsombudet med en tidningsartikel till myndigheten. Av tidningsartikeln framgick det att det finns en skyddskommitté vid pastoratet. Med anledning av detta har Arbetsmiljöverket frågat pastoratet om det finns en skyddskommitté och, för det fall det finns en sådan, från och med när. Pastoratet har uppgett att skyddskommittén tycks ha arbetat sedan början av 90-talet.

En förutsättning för att ett regionalt skyddsombud ska kunna utses för ett arbetsställe är att det på arbetsstället inte finns en skyddskommitté (6 kap. 2 § arbetsmiljölagen). I ärendet har det framkommit att det finns en skyddskommitté på arbetsstället. Mot bakgrund av detta överväger Arbetsmiljöverket att avvisa ombudets framställan i de delar som hen inte har återkallat.

Myndigheten upplyser dock om att de brister i arbetsmiljön som de noterade vid sina inspektioner har de för avsikt att hantera i en annan ordning.

För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2019/020229.
Kategorier
Nyheter

Skyddsombud begär ingripande på arbetsplats i Sala kommun

Ett skyddsombud från äldreomsorgen i Sala kommun begär via Arbetsmiljöverket att arbetsgivaren ska förebygga hot och våld i verksamheten.

Anledningen till begäran ska enligt ombudet vara att den psykosociala arbetsmiljön är bristfällig då det finns utåtagerande brukare.

Anmälningsgraden ska trots upprepade påminnelser vara alldeles för låg utifrån verkligheten. Många händelser med hot och våld ska enligt anmälan ske utan att arbetsskada eller tillbud skrivs. Skyddsombudet begär att åtgärder behövs för att rätta till detta.

Vidare skriver ombudet att befintliga bemötandeplaner och förhållningssätt behöver på ett tydligare sätt implementeras i verksamheten. Detta gäller även lokala rutiner för hot och våld och att utbildning bör ske i en mycket snar framtid.

Fyra personer ska enligt anmälan arbeta under nattetid i huset och ger således ingen garanti för att gällande säkerhetsrutiner för hot och våld samt bemötandeplaner kan följas.

Ombudet ser även att utåtagerande, fysiskt våldsamma boende har ett behov av större insatser än vad bemanningen klarar av. Trots välkänd prioriteringsordning vid tidsbrist hjälper inte detta personalens känsla av stress och otillräcklighet då det inte alltid är praktiskt genomförbart. Arbetsgivarens åtgärder ska enligt ombudet inte vara tillfredsställande för att säkerställa en trygg arbetsmiljö.

För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2019/027447.
Kategorier
Nyheter

Skyddsombud fick igenom krav – drar tillbaka 6 6a

Ett skyddsombud som tidigare larmat om arbetsmiljöproblem på ett hotell i Västerås drar tillbaka sin anmälan då arbetsgivaren skapat en åtgärdsplan.

Skyddsombudet skriver i ett mail till Arbetsmiljöverket att arbetsgivaren på hotellet har skapat en åtgärdsplan som skyddsombudet bedömer som bra.

Läs även: Dålig mat arbetsmiljörisk tycker skyddsombud i Västerås

Skyddsombudet påpekar dock att om inte arbetsgivaren fullföljer sitt ansvar kommer hen att vända sig till Arbetsmiljöverket igen.

För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2019/016323.
Kategorier
Nyheter

Skyddsombud anmälde arbetsgivare – avvisas

Ett skyddsombud från Västerås lämnade in en hänvändelse till Arbetsmiljöverket gällande ett hotell. Nu har myndigheten avvisat begäran.

Skyddsombudet begärde i en skrivelse att Arbetsmiljöverket skulle meddela ett föreläggande eller förbud enligt 7 kap. 7 § arbetsmiljölagen mot ett hotell avseende skyddsombud att ta del av information kring kommande ombyggnation, utbildning för lokalt skyddsombud och skyddskommitté. Som stöd för sin begäran uppgav ombudet att hen hade vänt sig till arbetsgivaren enligt 6 kap. 6 a § arbetsmiljölagen med begäran om åtgärder och att hen vill att Arbetsmiljöverket ser på den uppkomna situationen.

Arbetsmiljöverket bedömer att skyddsombudets framställan ska avvisas. Det innebär att myndigheten inte tar ställning till det krav som finns i framställan. Detta eftersom kravet handlar om utbildning för skyddsombud och samverkan mellan arbetsgivare och skyddsombud. Bestämmelser om detta finns i 6 kap. arbetsmiljölagen och faller inte inom de områden som Arbetsmiljöverket har rätt att besluta om när skyddsombud gör en framställan.

Ett skyddsombud som önskar ingripande mot en arbetsgivare som inte uppfyller sina skyldigheter enligt 6 kap. arbetsmiljölagen får i stället vända sig till sin fackliga organisation och begära att den kräver skadestånd enligt de bestämmelser som finns i 6 kap. 10-13 §§ arbetsmiljölagen.
För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2019/018546.
Kategorier
Nyheter

Skyddsombud agerar mot pastorat i Köping

Ett regionalt skyddsombud har lämnat in en hänvändelse (6 6a) till Arbetsmiljöverket, gällande ett pastorat i Köping.

I anmälan skriver skyddsombudet att pastoratet har stora arbetsmiljöproblem. I samband med en inspektion från Arbetsmiljöverket begärde skyddsombudet att pastoratet skulle vidta en arbetsmiljöåtgärd enligt 6 kap. 6a§. En arbetsmiljöutredning ska ha genomförts under våren 2018 och i en bilaga vill skyddsombudet att pastoratet ska vidta åtgärder och om det inte har vidtagits åtgärder vill ombudet att detta ska åtgärdas. Ombudet vill även att pastoratets personalhandbok och att två specifika frågor från undersökningen ska få svar.

Läs även:

Enligt anmälan ska pastoratet svarat genom att överlämna personalhandboken. De ska inte ha svarat på övriga frågeställningar (punkt ett och två i framställan). Nu ber det regionala skyddsombudet att Arbetsmiljöverket förelägger pastoratet av ”ett kraftfullt vite” vidta de åtgärder som ombudet tidigare önskat svar på och även att genomföra en inspektion vid församlingen.

För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2019/020229.
Kategorier
Nyheter

Dålig mat arbetsmiljörisk tycker skyddsombud i Västerås

Ett skyddsombud som arbetar på ett hotell i Västerås har skickat en hänvändelse (6 6a) till Arbetsmiljöverket gällande maten i personalmatsalen.

Skyddsombudet skriver att det över tid varit problem med personalmaten som serverats trots flera skrivna tillbud sedan hotellet öppnade.

Enligt ombudet har personal blivit matförgiftade och blivit sjuka pga. allergier. Maten ska vara kall och salladsbuffén ska ibland stått framme i flera dagar. Vidare tar maten väldigt ofta slut för dem som jobbar kvällar och helger vilket gör att många då går utan mat under hela passet.

Enligt skyddsombudet ”struntar ledningen i riskerna och agerar inte tillräckligt”.

För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2019/016323.