Kategorier
Nyheter

Skyddsområdet viktigare än du tror

SAF och LO kom överens 1942 och införde begreppet skyddsområde, att skyddsombuden skulle vara förtrogna med riskerna inom sina respektive skyddsområden.

Skyddsombuden ska utses för ett skyddsområde som de känner till. De ska vara förtrogna med arbetsförhållandena och riskerna. Vid indelning i skyddsområden ska hänsyn tas till arbetsställets storlek, arbetets natur och arbetsförhållandena i övrigt. Finns det fler fackliga organisationer på ett och samma arbetsställe ska de samråda om indelningen i skyddsområden.

Arbetsgivarens underrättelseplikt är begränsat till det skyddsombud som är verksamt inom det skyddsområde som berörs. Det kan finnas en överenskommelse mellan arbetsgivaren och huvudskyddsombuden att det är dessa som i första hand underrättas och sedan är det huvudskyddsombudet som utser lämpligt skyddsombud att delta vid planeringen.

Enligt en dom i AD (Arbetsdomstolen) 2012 nr 90, fann AD att ett skyddsombud som blivit förflyttad från en arbetsplats (L) till en annan (S), inte längre ansågs verka som skyddsombud. Förflyttas skyddsombudet utanför sitt anmälda skyddsområde förlorar denne uppdraget såvida inte facket anmäler ett ändrat skyddsområde till arbetsgivaren.

Skyddsombud24 tolkar det som beskrivs ovan att ett skyddsombud som inte har ett anmält skyddsområde, inte heller kan verka som skyddsombud. Därför är skyddsområdet en väldigt viktigt detalj, rent rättsligt. Lägg också till att facket i det aktuella fallet ovan inte hade anmält något särskilt arbetsställe eller skyddsområde till arbetsgivaren. Själva fallet handlade om ett skyddsombud hade utsatts för föreningsrättskränkning eller inte. Men detaljer som framkom gjorde att även skyddsområdet kom att tolkas. Arbetsdomstolen gjorde en strikt tolkning av de regler som finns.

Källa: Steinberg, Maria – Skyddsombudsrätt, femte upplagan, 2018.
Kategorier
Nyheter

Skyddsombudsrätt: Skyddsområde

I serien skyddsombudsrätt går vi igenom skyddsombudens rättsliga ställning och olika verktyg som skyddsombuden kan använda.

Skyddsområde (6 kap. 4§ AML):
Ett skyddsområde är det område inom vilket skyddsombudet verkar. Bakgrunden till att ha ett visst område var att skyddsombuden inte alltid visste vilka de skulle företräda. Det ledde till att SAF och LO 1942 införde begreppet skyddsområde i sin första överenskommelse om säkerhet. Varje skyddsombud skulle ha sitt område.

Skyddsombuden ska inom sitt område bevaka att arbetsgivaren inte bryter mot arbetsmiljölagen eller gällande föreskrifter och att arbetsgivaren uppfyller lagens krav om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Skyddsombuden ska utses för ett skyddsområde som de känner till. Vid indelningen ska hänsyn tas till arbetsställets storlek, arbetets natur och arbetsförhållandena i övrigt. Finns det fler fackliga organisationer på en och samma arbetsplats ska de samråda om indelningen i skyddsområden. Kan de inte komma överens kan en kontakt tas med arbetsgivaren och i sista hand med Arbetsmiljöverket.

Arbetsgivarens underrättelseplikt är begränsat till det skyddsombud som är verksamt inom det skyddsområde som berörs. Enligt 6 kap. 6 a§ AML kan skyddsombuden begära undersökning (exempelvis psykosociala) av förhållandena inom sitt speciella skyddsområde.

Källa: Skyddsombuds och arbetsmiljöombudsrätt, Maria Steinberg.