Kategorier
Nyheter

Räkna ut vad psykisk ohälsa kostar

Ett nytt analysverktyg gör det lättare att räkna ut vad psykisk ohälsa på arbetsplatsen kostar, och vilka insatser som behövs. Det skriver tidningen Arbetsliv.

Användarna följer ett formulär, som steg för steg leder fram till ett beslutsunderlag. Först gäller det att få en bild av hur det ser ut i den egna verksamheten, utifrån exempelvis medarbetarundersökningar. Den systematiska kartläggningen ringar in vilka arbetsmiljöproblem och risker som finns.

I nästa steg uppskattar man vad bristerna i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön kostar. Det gäller att sätta en ungefärlig prislapp på två stora poster – sjukfrånvaro och produktionsbortfall som kan kopplas till psykisk ohälsa. För det finns referensvärden, som bygger på vetenskapliga studier. Kostnaden för en dags korttidsfrånvaro motsvarar cirka 10 procent av den anställdas månadslön. När medarbetare jobbar med en hög stressnivå ligger produktionsbortfallet på minst nio procent.

Läs hela artikeln här.

Kategorier
Nyheter

Produktion och arbetsmiljö hänger ihop

Produktion och arbetsmiljö hänger ihop och en dålig arbetsmiljö leder inte bara till ökad sjukfrånvaro utan även sämre produktivitet, skriver tidningen Arbetsliv.

Tidningen berättar att bilda en arbetsgrupp med chefer, skyddsombud, hr-personal och fackrepresentanter kan vara starten som krävs. Där kan de beskriva de problem som identifierats. Gör sedan en orsaksanalys och riskbedömning av vad som ligger bakom problemen. Bristande resurser, otydliga mål eller frånvarande ledarskap kan vara några orsaker.

Kontentan av det hela innebär att om du undersöker och kontrollerar arbetsmiljön systematiskt så uppstår en given ”win-win” situation. Samtidigt som ditt företag tjänar pengar på att färre blir sjukskrivna, kan även arbetstagarna ”hålla” längre och på så vis också arbeta längre.

Läs gärna hela artikeln här.

Kategorier
Nyheter

Appar förbättrar arbetet med systematiskt arbetsmiljöarbete

Appen Buildsafe förbättrar skyddsrondsarbetet i byggbranschen, visar en rapport från Kungliga tekniska högskolan. Förutom att det går snabbare att rapportera in och åtgärda risker förbättras också samverkan mellan entreprenörer och med byggherren, skriver tidningen Arbetsliv.

Tidningen skriver att Buildsafe är ett digitalt system som lanserades i början av året och som utvecklats för att förbättra säkerheten på byggarbetsplatser.

Appen används bland annat vid skyddsronder och ger tillsammans med en webbplattform möjlighet att snabbt rapportera in avvikelser och få en överblick över vilka åtgärder som behöver vidtas.

Även AFA-försäkring har lanserat en app. Denna är dock till för företag i första hand, men kan vara ett bra tips att ge till chefen.

IA-systemet gör det möjligt för stora och små företag i samma bransch att dela information om arbetsmiljöhändelser, utredningar, åtgärder och därmed lära av både egna och andras erfarenheter. Användarna ser samband mellan användning av IA-systemet och minskning av olyckor, tillbud och risker på arbetsplatser. Med hjälp av IA-systemet kan alla medarbetare aktivt medverka i och ta del av arbetsmiljöutvecklingen, skriver AFA.

Kategorier
Nyheter

Hösten är här – dags att se över arbetsmiljön på arbetsplatsen

Hösten är en bra tid att mäta arbetsmiljön på din arbetsplats. Oavsett hur den ser ut rent fysiskt, kan en mätning eller undersökning hjälpa dig som skyddsombud att få en klar bild av hur dina kollegor mår, fysiskt som psykiskt.

Som skyddsombud har du rätt att utföra undersökningar som exempelvis att dela ut enkäter där dina kollegor får fylla i hur de mår – anonymt. Detta ger dig som skyddsombud underlag att gå vidare med till din arbetsgivare.

Ofta talar man om en så kallad ”6 6a”. Förutom att begära åtgärder från arbetsgivaren via direkta eller indirekta hot av arbetsmiljön, kan man även använda kapitlet och paragrafen till att utföra undersökningar av arbetsmiljön.

Det står såhär: ”Skyddsombudet kan också begära att en viss undersökning ska göras för kontroll av förhållandena inom skyddsområdet. På framställning ska arbetsgivaren genast lämna skyddsombudet en skriftlig bekräftelse på att arbetsgivaren mottagit dennes begäran”.

Tips om enkäter som kan vara bra att använda finner du här.